Pressmeddelanden

Beslut vid Volvo Cars årsstämma 2022

Vid Volvo Car AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2022 fattades nedanstående beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Eric (Shufu) Li, Lone Fønss Schrøder, Thomas Johnstone, Daniel (Donghui) Li, Diarmuid O’Connell, Jonas Samuelsson, Lila Tretikov och Winfried Vahland. Anna Mossberg och Jim Rowan valdes som nya styrelseledamöter. Eric (Shufu) Li omvaldes till styrelsens ordförande och Lone Fønss Schrøder omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode till styrelsemedlemmar som inte är anställda i eller på annat sätt avlönade av Volvo Car Group eller Geely Holding Group ska utgå enligt följande: (i) 1 155 000 kronor till var och en av styrelseledmöterna, utom styrelsens vice ordförande som ska erhålla 2 730 000 kronor, (ii) 131 000 kronor till var och en av ledamöterna i personalkommittén och 168 000 kronor till ordföranden i personalkommittén samt (iii) 189 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 410 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén. Alla stämmovalda styrelseledamöter som är berättigade till arvode har också rätt till en tjänstebil i enlighet med koncernens gällande tjänstebilspolicy (motsvarande en genomsnittlig årlig förmån om cirka 110 000 kronor per berättigad styrelseledamot). Därutöver beslutades att arbetstagarrepresentanterna ska erhålla ersättning för inläsning med sammanlagt 331 700 kronor, varav 81 700 kronor vardera till ordinarie ledamöter och 43 300 kronor vardera till suppleanter.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Inrättande av prestationsaktieprogram och aktiematchningsprogram samt leveransåtgärder

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsaktieprogram och ett aktiematchningsprogram samt leveransåtgärder i anledning därav i form av bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 17 718 909 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm och att egna aktier av serie B får överlåtas till deltagarna i programmen. Högst 17 718 909 aktier av serie B i Volvo Cars (varav 9 886 909 Prestationsaktier och 7 832 000 Matchningsaktier) får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i programmen.

Prestationsaktieprogrammet ska omfatta cirka 170 anställda, varav cirka 160 Vice Presidents och nyckelpersoner, cirka 10 medlemmar i koncernledningen och koncernens VD . Prestationsaktieprogrammet innefattar en möjlighet att efter en treårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Målen är kopplade till genomsnittlig rörelsemarginal (40% viktning), genomsnittning omsättningstillväxt (40% viktning), minskning av CO2-utsläpp per såld bil (10% viktning) samt könsfördelning, som beräknas som andelen ej manliga deltagare i det kortfristiga incitamentsprogrammet STVP for Senior Leaders (för närvarande cirka 300 personer) per den 31 december 2024 (10% viktning).

Aktiematchningsprogrammet riktas till alla fast anställda i koncernen, med undantag för dem som omfattas av prestationsaktieprogrammet. För att delta i aktiematchningsprogrammet måste deltagare göra egna investeringar i aktier av serie B i Volvo Cars, upp till ett totalt värde om högst 10 000 kronor per deltagare vid tiden för investeringen. Aktiematchningsprogrammet innefattar en möjlighet att efter en tvåårig intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av en matchningsaktie för varje investeringsaktie.

Ingen utspädningseffekt i fråga om utgivna aktier kommer att uppstå för befintliga aktieägare till följd av de båda programmen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen är bemyndigad att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i Volvo Cars vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella förvärv som Volvo Cars kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.