Copyright

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Copyrightmeddelande

Fotografier och annat bildmaterial

Samtliga bilder kan laddas ned i antingen hög eller låg upplösning. Upphovsrätten till bildarkivets innehåll ägs av Volvo Personvagnar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess marknadsbolag, Volvo Personbilar Sverige AB, SE-405 31 Göteborg. Alla rättigheter förbehålls. Det är inte tillåtet att ändra de bilder eller ljud- och videosekvenser som ingår i bildarkivet. Däremot får de laddas ned för att användas av media eller privat. För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande från någon av ovanstående Volvoföretag. Kontakta den lokala företrädaren för kommersiell användning av materialet. Se kontaktsidan. Genom att ladda ned och använda bilder och annat material accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.

Varumärken
Om inte annat anges omfattas alla varumärken, företagslogon och symboler, såsom till exempel den symbol som visas nedan, av varumärkesrättigheter som ägs av Volvo Trademark Holding AB och/eller Volvo Personvagnar.

Inga garantier eller åtaganden
INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS LÄMNAS "I BEFINTLIGT SKICK". VOLVO PERSONVAGNAR KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA UTEBLIVNA VINSTER, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA PÅ DINA SYSTEM FÖR INFORMATIONSBEHANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI HAR FÅTT UTTRYCKLIG INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Volvo Personvagnar lämnar inga garantier och/eller gör inga som helst åtaganden vad gäller andra webbplatser som Du kan få tillgång till genom denna webbplats. Länkar till sådana andra webbplatser tillhandahålls som en ren service och innebär inte att Volvo Personvagnar stöder eller tar ansvar för innehåll i eller användning av sådana webbplatser. Du är dessutom skyldig att vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att tillse att det material Du väljer att utnyttja är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och annat destruktivt innehåll.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen på denna webbplats kan komma att ändras när som helst utan tidigare meddelande eller åtagande.

Information som offentliggörs på denna webbplats kan innehålla hänvisningar eller korshänvisningar till Volvo Personvagnars produkter, tjänster etc. som inte annonseras eller finns tillgängliga i Ditt land. Korrektheten för sådan information kan inte garanteras, framför allt eftersom den kan bli föremål för ändring, särskilda krav eller begränsad tillgänglighet, och sådana hänvisningar innebär inte att Volvo Personvagnar har för avsikt att erbjuda sådana produkter, tjänster etc., i Ditt land. Kontakta Ditt lokala marknadsbolag för fullständiga uppgifter om vilka produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för Dig och möjliga att beställa.

Kommentarer, frågor eller förslag
Observera att all information och alla icke efterfrågade förslag, idéer etc. kommer att behandlas som icke konfidentiella och utan varumärkesskydd. Genom att skicka in information ger Du Volvo Personvagnar obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, återge, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera sådant material eller sådan information, och Du ger också Volvo Personvagnar rätt att utnyttja alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniska lösningar som Du skickar till oss, oavsett syfte.

Särskild programvara som är tillgänglig på webbplatsen
All programvara som Du kan ladda ned från denna webbplats ("programvaran") ägs av Volvo Personvagnar och/eller dess leverantörer.

Användning av programvaran regleras i slutanvändaravtalet som i förekommande fall åtföljer eller ingår i programvaran ("licensavtalet"). Om inte annat framgår av licensavtalet ställs programvaran till förfogande för nedladdning enbart för att användas av slutanvändare. All återgivning eller vidaredistribuering av programvaran som inte överensstämmer med licensavtalet är förbjuden och kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT KOPIERA ELLER UTNYTTJA PROGRAMVARAN PÅ ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE UTNYTTJANDE ELLER ÅTERDISTRIBUTION.

DE ENDA GARANTIER SOM LÄMNAS I SAMBAND MED PROGRAMVARAN FRAMGÅR AV VILLKOREN I LICENSAVTALET. MED UNDANTAG AV DE GARANTIER SOM LÄMNAS I LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG VOLVO PERSONVAGNAR HÄRMED ALLT ANSVAR FÖR PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, EVENTUELL SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

Huvudredaktör Anders Kärrberg, Volvo Personvagnar, Corporate Communications, SE-405 31 Göteborg.

Förslag
Volvo Personbilar Sverige AB värdesätter Dina synpunkter! Om Du har några förslag på hur vi kan förbättra webbplatsen, skriv till oss och berätta. Vi kontaktar Dig så snart vi kan.