Pressmeddelanden

Volvo Cars närmar sig en krockfri framtid genom öppnandet av AstaZero testanläggning

 

AstaZero är världens första fullskaliga testanläggning för framtidens trafiksäkerhetslösningar. Öppnandet av anläggningen tar Volvo Car Group ett steg närmare visionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020.

 

Ett viktigt steg för att uppnå detta mål är att utveckla aktiva säkerhetssystem som hjälper till att förhindra olyckor. De aktiva säkerhetssystemen är huvudfokus vid testanläggningen AstaZero som ligger i nära anslutning till Volvo Cars huvudkontor i Västsverige.

 

En av anläggningens största tillgångar är flexibiliteten som gör det möjligt att skapa unika, specialutformade miljöer.

 

– Vi kan simulera alla typer av verkliga trafiksituationer. De flesta testbanor har mer begränsade möjligheter, säger Pether Wallin, VD vid AstaZero.

 

Anläggningen innehåller en rad testmiljöer, till exempel stadsgator, huvudleder, flerfiliga motorvägar och vägkorsningar. Alla dessa miljöer är viktiga för att studera hur bilar interagerar med rörliga hinder som andra bilar, fotgängare, cyklar, mopeder, motorcyklar, lastbilar, bussar och plötsligt uppdykande djur. I vissa tester som involverar komplexa trafiksituationer och höga hastigheter kommer testfordonen att köras av robotar.

 

– Säkerhetstester under realistiska förhållanden är en förutsättning för att utveckla våra aktiva säkerhetssystem. Anläggningen kommer inte bara att hjälpa oss att nå vår säkerhetsvision att ta fram bilar som inte krockar, utan också bidra till vidareutvecklingen av säkerhetsteknik som rör oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister, säger Anders Axelson på Volvo Cars Safety Centre.


Forskning och utveckling

AstaZero blir en plattform för forskning och utveckling av nästa generation säkerhetsteknik. I nära samarbete med universitet och näringslivspartners kommer Volvo Cars att genomföra en rad initiativ, från strategisk fordonsforskning och innovationsprojekt till riktade forskningsprojekt.

 

Arbetet vid AstaZero kommer också att omfatta utveckling och tester av självkörande bilar som både kan minska antalet olyckor och göra körupplevelsen bekvämare. Avancerade system för att förebygga olyckor orsakade av ouppmärksamhet och trötthet är också en del av utvecklingsprogrammet.

 

Även om målet för 2020 kan tyckas vara ambitiöst, har Volvo Cars all anledning till optimism. Företagets innovativa säkerhetslösningar har visat att framtiden i själva verket kanske inte är så långt borta. En som är övertygad är Anders Axelson:

 

– Svensk fordonsindustri ligger i framkant inom aktiv säkerhet. Tack vare AstaZero har vi stora möjligheter att behålla den ledande positionen. Vi är den enda biltillverkare i världen som har satt ett tidsbestämt mål för noll dödsfall i trafiken och Sverige är det enda landet i världen där regeringen stödjer en nollvision.


--------------------


Om AstaZero

AstaZero AB har byggt en toppmodern 500-miljoners testbana utanför Göteborg. I samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter kommer AstaZero-anläggningen fungera som en öppen internationell plattform för alla berörda parter: fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, vägföreträdare, universitet och tekniska institut från hela världen. AstaZeros näringslivspartners består av Volvo Car Group, AB Volvo, Scania, Autoliv och Test Site Sweden. Namnet Asta (Active Safety Test Area) speglar anläggningens koppling till visionen om noll dödsfall i trafiken.


Design

AstaZeros totala markarea täcker ca 2 000 000 kvadratmeter, med en asfalterad yta på 250 000 kvadratmeter. Anläggningen är omringad av en 5,7 kilometer lång motorväg i anslutning till en stadsmiljö med fyra kvarter, 40x25 meter. AstaZero har också ett höghastighetsområde som består av en cirkel, 240 meter i diameter, som med droppformade tilläggsytor sammanlänkas till en 700 meter lång flerfilig väg.

 

Testmiljöer

Landsväg

Landvägen har tio olika platser, öppna och dolda, där objekten dyker upp framför fordonen. Området är speciellt utformat för olika tester av förarbeteende och är väl lämpat för användning av dolda eller plötsligt uppdykande hinder. På vägen finns två T-korsningar och en vägkorsning med skyltar där språket kan ändras för att passa kundens behov. Landsvägen kommer också att ha busshållplatser och rastplatser på två ställen.

Stadsområde
Stadsområdet kommer i första hand användas för att testa fordonets förmåga att interagera med den omgivande miljön för att undvika kollision med bussar, cyklister, fotgängare och andra trafikanter. Området omfattar därför ett antal olika delområden som t ex ett stadscentrum med varierande gatubredder och gränder, busshållplatser, trottoarer, cykelbanor, gatubelysning och fondbyggnader. Stadsområdet har ett vägsystem med olika typer av testmiljöer som cirkulationsplatser, en T-korsning, vändplats och ett laboratorieområde.

Flerfilig väg

Den flerfiliga vägen består av fyra körfält. Dessa är anslutna till höghastighetsområdet via en accelerationssträcka som är ca 300 meter lång och 7 meter bred med vändplats för långa fordon. Flera olika scenarier kan testas på den flerfiliga vägen, exempelvis filbyte och olika kollisions- och korsningssituationer.

 

Höghastighetsområdet
Höghastighetsområdet i centrum av anläggningen består av två accelerationsvägar. Den första är ca en kilometer lång. Förutom de två accelerationsvägarna kan också den flerfiliga vägen användas för acceleration, vilket innebär att fordon kan köra in i höghastighetsområdet från tre olika håll. På området kommer fokus att ligga på fordonsdynamik som undanmanövrar i mycket höga hastigheter.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.