Pressmeddelanden

Oberoende studier bekräftar att Volvos WHIPS ger det bästa skyddet mot pisksnärtskador

 

 

  • Pisksnärtskada (whiplash) är den oftast rapporterade skadan i samband med bilolyckor.
  • Säkra bilsäten halverar antalet rapporterade pisksnärtskador.
  • Volvos WHIPS (Whiplash Protection System) erbjuder ett utprovat, bra skydd.
  • Största påvisade skyddsfördelarna för kvinnor.I Sverige orsakar 70 procent av alla bilolyckor med rapporterade personskador s.k. whiplash, dvs. nackskador. Nya undersökningar visar att Volvos bilsäten med anti-pisksnärtsystemet WHIPS erbjuder ett betydligt bättre skydd mot denna typ av skada.
  • Volvos haverikommission har genomfört djupgående studier av olyckor i Sverige med påkörning bakifrån under de senaste fyra åren och undersökt effekterna för framsätespassagerarna. Passagerare i säten med och utan WHIPS jämfördes.
  • WHIPS minskar de kortsiktiga skadorna med 33 procent och de långsiktiga skadorna (över ett år) med 54 procent.
  • Den största minskningen konstaterades för kvinnor – 50 procent för kortsiktiga och 75 procent för långsiktiga skador.

Resultaten pekar i samma riktning som undersökningar som presenterats av American Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Den genomsnittliga minskningen av antalet skador med fabriksmonterat pisksnärtskydd leds av Volvo med 49 procent. Undersökningar som genomförts av försäkringsbolaget Folksam visar liknande resultat.

 

Whiplashskador har rapporterats i alla typer av kollisioner, men störst risk för skador finns i samband med påkörning bakifrån.

 

Symtomen på pisksnärtskada är smärta i nacken, stelhet, huvudvärk, yrsel, stickningar i armarna etc. Exakt hur pisksnärtskador uppkommer har inte kunnat klarläggas helt. Troligt är att skadorna på ligament, muskler, diskar, leder och nervsystem uppkommer under halsens tre rörelsesekvenser – den inledande S-formade rörelsen (retraktion) mellan huvudet och övre delen av ryggraden, följt av en bakåtriktad rörelse (extension) av huvudet, och huvudets avslutande framåtriktade rörelse (flexion).

 

I regel går pisksnärtsymtomen över snabbt, men mer än en fjärdedel av dem som rapporterat skador måste sjukskrivas mellan en vecka och flera månader.
  I Sverige drabbas över 1 500 personer årligen av permanenta skador. En del av dessa upplever så allvarliga problem att de inte kan återvända till arbetet.

 

Myndigheter och lagstiftare söker efter lösningar
Det stora antalet pisksnärtskador resulterar i betydande kostnader för samhället i form av sjukvård, rehabilitering, förlorad arbetstid och minskad produktivitet. Offentliga myndigheter och lagstiftare försöker hitta sätt att lösa detta problem.

 

Ett intensivt arbete pågår för att ändra lagstiftningen i Europa och införa ytterligare åtgärder mot pisksnärtskador vid påkörning bakifrån. För att kunna lägga fram lagförslag krävs emellertid omfattande krockprovning om man helt skall förstå effekterna av den nya lagstiftningen. Det kan ta flera år innan nya beslut genomförs i praktiken.

 

Arbete pågår därför parallellt med att upprätta ett system för rangordning av bilarnas inre skydd vid påkörning bakifrån. Inom ett år kommer ett rangordningssystem att tillämpas av EuroNCAP, den alleuropeiska säkerhetsorganisationen. En arbetsgrupp bestående av företrädare för europeiska och amerikanska försäkringsbolag, IIWPG, arbetar också med att hitta lösningar på problemet.

 


Bilindustrin leder säkerhetsforskningen och den tekniska utvecklingen
Genom hela bilens historia har svenska biltillverkares bilsäten erbjudit de bästa lösningarna för att minska risken för nackskador. Volvo och Saab var de första biltillverkarna som införde nackstöd i bilar redan på 1970-talet.
  År 2000 presenterade försäkringsbolaget Folksam en jämförande undersökning av de nackstöd som erbjöds av olika biltillverkare från 1980-talet och till slutet av 1990-talet. Volvo och Saab hörde till vinnarna. Och det var de svenska biltillverkarna som stod för nästa tekniska genombrott i slutet av 1990-talet.

 

Volvos utvecklingsstrategi
Till grund för Volvos arbete med att utveckla systemet för att skydda nacken ligger principen att hela ryggraden och huvudet måste få ett rejält stöd vid en eventuell kollision. Därför har Volvo inte enbart riktat in sig på att utveckla ett nackstöd, utan i stället arbetat med en kombination av väl utformade nackstöd och en dynamisk stödfunktion i sätets ryggstöd.

 

Volvos Whiplash Protection System (WHIPS) består av ett bra nackstöd (ett robust, högt stöd som sitter nära huvudet) tillsammans med ett väl genomtänkt ryggstöd som ger ett enhetligt stöd. Detta kombineras med ett energiupptagande system som byggts in i den ledade anslutningen mellan ryggstödet och sittdynan. Vid en påkörning bakifrån kommer ryggstödet att röra sig bakåt tillsammans med den åkande, först i en parallell rörelse för att sedan tippas bakåt en aning. Påverkan på den åkandes rygg reduceras ytterligare med hjälp av deformationselement som monterats in i leden mellan ryggstödet och sittdynan.

 

WHIPS lanserades i Volvo S80 1998. Från och med hösten 1999 (modellår 2000) har samtliga Volvos modeller utrustats med WHIPS som standard i båda framsätena.

 

Säkerhetsstudier bekräftar fördelarna med WHIPS
I oktober 2002 publicerade American Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) resultaten från en undersökning där nackstöden i nyare bilmodeller jämfördes med systemen i tidigare årsmodeller. Tydliga förbättringar kunde noteras i de flesta fall. Volvo låg bäst till på rankinglistan över minskat antal nackskador med en 49-procentig nedgång.

 

De resultat som nyligen offentliggjorts av Volvos haverikommission pekar i samma riktning. WHIPS minskar de kortsiktiga skadorna med 33 procent och de långsiktiga skadorna (över ett år) med 54 procent. Resultaten har bevisats statistiskt.
  Den största minskningen har konstaterats när det gäller kvinnor – cirka 50 procent för initiala, pisksnärtrelaterade skador och cirka 75 procent för långsiktiga skador.

 

Volvos unika databas
De uppgifter om bilolyckor som Volvos haverikommission samlar in regelbundet är värdefulla, inte bara för företagets egen utveckling av säkrare bilar – tack vare dem kan man också på ett vetenskapligt sätt mäta effektiviteten för den säkerhetsutrustning som används.

 

Data från påkörningar bakifrån där Volvos bilar är inblandade samlas in av Volvos haverikommission som samarbetar med försäkringsbolaget Volvia. Uppgifter om bilen, skador på bilen, passagerarna och deras placering inuti bilen registreras tillsammans med data om eventuella personskador. Efter ett år görs en avstämning av informationen om eventuella initiala nackskador och nuvarande skadestatus. Databasen innehåller för närvarande 2 870 fallstudier.

 

Den omfattar 264 vuxna framsätespassagerare som aldrig tidigare haft nackproblem, men vilkas bilar påkörts bakifrån med sådan kraft att WHIPS-systemet trätt i funktion eller hade trätt i funktion om bilen varit utrustat med ett sådant. Information om de personerna analyseras och passagerare som skyddats av WHIPS jämförs med passagerare i säten utan WHIPS (modellår 1999).

 

Kvinnor har mest nytta av WHIPS
Det faktum att WHIPS visar bättre skyddssiffror för kvinnor är ett intressant skäl till fortsatt forskning. Det är allmänt känt att kvinnor är den största riskgruppen när det gäller pisksnärtskador. Exakt varför det är på det viset är inte klarlagt. Det som verkar troligt är emellertid att Volvos framgångsrika integrering av sätets ryggstöd och nackstödet till en enda, samverkande skyddsstruktur innebär enorma fördelar vad gäller personlig säkerhet, framför allt för kvinnor som färdas i bil.

 

http://www.hwysafety.org/news%5Freleases/2002/pr102202.htm
http://www.folksam.se

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera