Pressmeddelanden

Oberoende studier bekräftar att Volvos WHIPS ger det bästa skyddet mot pisksnärtskador

 

 

Pisksnärtskada (whiplash) är den skada som oftast rapporteras i samband med bilolyckor.

 

Säkra bilsäten halverar antalet rapporterade pisksnärtskador.

 

Volvos Whiplash Protection System (WHIPS) erbjuder ett utprovat, bra skydd.

 

Största påvisade skyddsfördelarna för kvinnor.

 

I Sverige leder sju av tio av alla bilolyckor med rapporterade personskador till nackskador, s.k. whiplash. Nya undersökningar visar att Volvos bilsäten med anti-pisksnärtsystemet WHIPS erbjuder ett betydligt bättre skydd mot denna typ av skada.

 

Volvos kommission för olycksforskning har genomfört djupgående studier av olyckor i Sverige med påkörning bakifrån under de senaste fyra åren och framför allt effekterna för framsätespassagerarna. Passagerare i säten med och utan WHIPS jämfördes.

 

WHIPS minskar de kortsiktiga skadorna med 33 procent och de långsiktiga skadorna (över ett år) med 54 procent.

 

Den största minskningen konstaterades för kvinnor - 50 procent för kortsiktiga och 75 procent för långsiktiga skador.

 


Resultaten pekar i samma riktning som undersökningar som presenterats av American Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Den genomsnittliga skademinskningen med fabriksmonterat pisksnärtskydd leds av Volvo med 49 procent. Undersökningar som genomförts av försäkringsbolaget Folksam visar också liknande resultat.

Whiplash har rapporterats i alla typer av kollisioner, men störst risk för skador finns i samband med påkörning bakifrån.

Symtomen på pisksnärtskada är smärta i nacken, stelhet, huvudvärk, yrsel, stickningar i armarna etc. Exakt hur pisksnärtskador uppkommer har ännu inte kunnat bestämmas exakt. Troligt är att skadorna på ligament, muskler, diskar, leder och nervsystem uppkommer under halsens tre rörelsesekvenser - den inledande S-formade rörelsen (retraktion) mellan huvudet och övre delen av ryggraden, följt av en bakåtriktad rörelse (extension) av huvudet, och huvudets avslutande framåtriktade rörelse (flexion).

I regel går pisksnärtsymtomen över snabbt, men mer än en fjärdedel av dem som rapporterat skador måste sjukskrivas under tidsperioder som varar mellan en vecka och flera månader.
I Sverige drabbas över 1 500 personer årligen av permanenta skador. En del av dessa upplever så allvarliga problem att de inte kan återvända till arbetet.

Offentliga myndigheter och lagstiftare letar efter lösningar
Det stora antalet pisksnärtskador resulterar i betydande kostnader för samhället i form av sjukvård, rehabilitering, förlorad arbetstid och minskad produktivitet. Offentliga myndigheter och lagstiftare försöker hitta sätt att lösa problemet.

Det krävs ytterligare åtgärder mot pisksnärtskadorna vid påkörning bakifrån. Därför pågår för närvarande ett intensivt arbete för att ändra lagstiftningen i Europa. Men för att kunna lägga fram lagförslag måste man först genomföra omfattande krockprov för att verkligen förstå effekterna av den nya lagstiftningen. Det kan ta flera år innan nya beslut genomförs i praktiken.

Arbete pågår därför parallellt med att upprätta ett system för rangordning av bilarnas inre skydd vid påkörning bakifrån. Inom ett år kommer ett rangordningssystem att tillämpas av EuroNCAP, den alleuropeiska säkerhetsorganisationen. En arbetsgrupp bestående av företrädare för europeiska och amerikanska försäkringsbolag, IIWPG, arbetar också på att hitta lösningar på problemet.

Bilindustrin leder säkerhetsforskningen och den tekniska utvecklingen
Genom hela bilhistorien har svenska biltillverkares bilsäten erbjudit de bästa lösningarna för att minska risken för nackskador. Volvo och Saab var de första biltillverkarna som införde nackstöd i bilar, redan på 1970-talet.
2000 presenterade försäkringsbolaget Folksam en jämförande undersökning av de nackstöd som erbjöds av olika biltillverkare från 1980-talet och till slutet av 1990-talet. Volvo och Saab hörde till vinnarna. Och det var de svenska biltillverkarna som stod för nästa tekniska genombrott i slutet av 1990-talet.

Volvos utvecklingsstrategi
Volvos utveckling av systemet för att skydda nacken styrs av principen att hela ryggraden och huvudet måste få ett rejält stöd vid en eventuell krock. Därför har Volvo inte enbart inriktat sig på att utveckla ett nackstöd, utan har i stället arbetat med en kombination av väl utformade nackstöd och en dynamisk stödfunktion i sätets ryggstöd.

Volvos Whiplash Protection System (WHIPS) består av ett bra nackstöd (ett robust, högt stöd som sitter nära huvudet) i kombination med ett väl genomtänkt, samverkande stöd för hela ryggraden. Detta kombineras med ett energiupptagande system som byggts in i den ledade anslutningen mellan ryggstödet och sittdynan. Vid en påkörning bakifrån kommer ryggstödet att röra sig bakåt tillsammans med den åkande, först i en parallell rörelse, innan den tippas bakåt en aning. Påverkan på den åkandes rygg reduceras ytterligare med hjälp av deformationselement som monterats in i leden mellan ryggstödet och sittdynan.

WHIPS lanserades i Volvo S80 1998. Från och med hösten 1999 (modellår 2000) har samtliga Volvos modeller utrustats med WHIPS som standard i båda framsätena.

Undersökningar av skyddet för de åkande bekräftar fördelarna med WHIPS
I oktober 2002 publicerade American Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) resultaten från en undersökning i vilken bilmodeller med nyutvecklade nackstöd jämfördes med versionerna i tidigare årsmodeller. Tydliga förbättringar kunde konstateras i de flesta fall. Volvo låg bäst till i rangordningslistan över minskat antal nackskador, med en 49?procentig reduktion av antalet nackskador.
De resultat som nyligen offentliggjorts av Volvos olycksfallskommission pekar i samma riktning. WHIPS minskar de kortsiktiga skadorna med 33 procent och de långsiktiga skadorna (över ett år) med 54 procent. Resultaten har bevisats statistiskt.
Störst minskning har konstaterats när det gäller kvinnor - cirka 50 procent för pisksnärtrelaterade initiala skador och cirka 75 procent för långsiktiga skador.

Volvos unika databas över bilsäkerhet
De uppgifter om bilolyckor som Volvos olycksforskningskommission samlar in regelbundet är värdefulla, inte bara för företagets egen utveckling av säkrare bilar - tack vare dem kan man också på ett vetenskapligt sätt mäta effektiviteten för den säkerhetsutrustning som används.

Data från påkörningar bakifrån där Volvos bilar är inblandade samlas in av Volvos kommission för olycksforskning som samarbetar med försäkringsbolaget Volvia. Uppgifter om bilen, skadorna på bilen, passagerarna och deras placering inuti bilen registreras tillsammans med data om eventuella personskador. Efter ett år görs en avstämning av informationen om eventuella initiala nackskador och nuvarande skadestatus. Databasen innehåller för närvarande 2 870 fallstudier.

Den omfattar 264 vuxna framsätespassagerare som aldrig tidigare haft nackproblem, men vilkas bilar påkörts bakifrån med sådan kraft att WHIPS-systemet trätt i funktion eller hade trätt i funktion om bilen varit utrustat med ett sådant. Information om de personerna analyseras och passagerare som skyddats av WHIPS jämförs med passagerare i säten utan WHIPS (modellår 1999).

Kvinnor har mest nytta av skyddet mot pisksnärtskador (WHIPS)
Det faktum att WHIPS verkar effektivare när det gäller att skydda kvinnor är ett intressant skäl till att fortsätta forskningen. Det är allmänt känt att kvinnor är den största riskgruppen när det gäller pisksnärtskador. Exakt varför det är på det viset är inte klarlagt. Det som verkar troligt är emellertid att Volvos framgångsrika integrering av sätets ryggstöd och nackstödet till ett enda, samverkande skyddsstruktur har enorma fördelar vad gäller personlig säkerhet, framför allt för kvinnor som färdas i bil.
http://www.hwysafety.org/news%5Freleases/2002/pr102202.htm
http://www.folksam.se

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera