Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar deltar i framgångsrika försök med fordonståg – SARTRE-projektet går in i slutfasen

 

De första proven med fordonståg har framgångsrikt genomförts inom ramen för Sartre-projektet (SARTRE, Safe Road Trains for the Environment) där Volvo Personvagnar deltar som den enda biltillverkaren.

Testflottan bestod av ett ledarfordon åtföljt av tre bilar som kördes helt automatiskt i hastigheter på upp till 90 km/t med högst sex meters avstånd mellan de olika fordonen i tåget.

 

”Vårt mål är att hela fordonståget ska vara klart under hösten 2012. Då kommer vi att ha fyra fordon efter ett ledfordon som kör i 90 km/t”, säger Erik Coelingh, teknisk projektledare vid Volvo Personvagnar.

 

SARTRE-projektet genomförs av sju europeiska partner och det är det enda i sitt slag som fokuserar på att utveckla teknik som kan utnyttjas på traditionella motorvägar där fordonstågen opererar i en miljö där det också finns andra medtrafikanter.

 

Dialog med berörda parter

Utmaningen att införa fordonstågteknik på Europas motorvägar handlar inte enbart om teknik. Därför omfattar SARTRE också en bred studie för att identifiera vilka infrastrukturförändringar som kommer att krävas för att fordonståg ska bli verklighet. Som ett led i det arbetet kommer ett antal samråd med de berörda parterna att genomföras. I den första diskussionen deltog tekniska experter, politiker, lagstiftare och trafiksäkerhetsforskare. Under workshopen diskuterades ett antal icke-tekniska utmaningar i samband med ”motorvägstågen”, till exempel lagstiftning, produktprovning och i vilken utsträckning förarna kan acceptera fordon som kör sig själva.

 

Bland de viktigaste kraven som framkom var behovet av att enas om en gemensam terminologi för fordonståg. Det gäller till exempel kriterier för att definiera när ett fordon är helt automatiserat till skillnad från partiellt eller till och med högt automatiserat, och behovet av att hantera mångfalden av nationella lagar eller harmonisera regelverket.

 

Många fördelar

Den största fördelen med fordonstågen är att föraren får tid över för annat. Fordonståg ökar transportsäkerheten eftersom de leds av en professionell förare i till exempel en lastbil. Reaktionstiderna mellan de olika fordonen blir också betydligt snabbare. Miljöpåverkan minskar genom att bilarna följer nära varandra och kan utnyttja det lägre luftmotståndet. Energibesparingarna beräknas bli upp till cirka 20 procent. Vägnätates kapacitet kommer också att utnyttjas effektivare.

 

 

REDAKTIONELL INFORMATION

 

Om SARTRE-projektet:

Förkortningen SARTRE står för Safe Road Trains for the Environment (säkra fordonståg för miljön). Projektet delfinansieras av Europeiska kommissionen under sjunde ramprogrammet och det leds av Ricardo UK Ltd. Dessutom deltar följande företag i samarbetet: Idiada och Robotiker-Tecnalia från Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) från Tyskland samt SP Technical Research Institute, Volvo Personvagnar och Volvo Technology från Sverige.

 

Syftet med SARTRE är att främja en radikal förändring av vårt sätt att utnyttja persontransporter genom att utveckla säkra och miljövänliga fordonståg. Systemen som tas fram i form av prototyper ska underlätta ett säkert utnyttjande av fordonståg på befintliga motorvägar i samspel med fordon som inte ingår i konvojen.

Projektet är inriktat på de tre viktigaste utmaningarna i samband med transporter, nämligen miljö, säkerhet och trafikstockningar. Samtidigt uppmuntras förarna att acceptera idén genom utsikten till ökad ”förarkomfort”. Syftet med SARTRE kan sammanfattas på följande sätt:

  1. Att utarbeta acceptabla strategier för fordonståg som gör det möjligt att utnyttja sådana konvojer på offentliga motorvägar utan att man behöver förändra vägarna eller den omgivande infrastrukturen.
  2. Att förbättra, utveckla och integrera tekniska lösningar för en prototyp till konvojsystem som gör det möjligt att pröva de angivna strategierna under verkliga förhållanden.
  3. Att visa hur användningen av fordonståg kan ge förbättringar inom miljö, säkerhet och trafikflöden.
  4. Att visa hur en ny affärsmodell kan uppmuntra användningen av konvojer med vinster såväl för den som opererar ledfordonen som för den som abonnerar på konvojtjänsterna.

Om projektet blir framgångsrikt kan vinsterna från SARTRE bli betydande. Bränsleförbrukningen när fordonståg framförs i hög hastighet på motorvägar beräknas bli cirka 20 procent, beroende på avståndet mellan fordonen och fordonsgeometrin. Säkerhetsvinsterna uppkommer genom det lägre antalet olyckor på grund av trötta och ouppmärksamma förare. Utnyttjandet av den befintliga vägkapaciteten kommer också att öka, vilket kan leda till minskade restider. Den som utnyttjar systemet gör betydande vinster i form av en smidigare, bättre planerad och billigare resa som dessutom ger möjlighet till extra ledig tid. SARTRE-projektet inleddes formellt i september 2009 och det kommer att pågå under totalt tre år. http://www.sartre-project.eu/

 

Om SARTRE-projektets partner:

 

Det svenska SP Technical Research Institute ingår i SP-koncernen som består av moderbolaget och dotterbolagen CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI och JTI. Tillsammans utgör de en viktig grupp av institut för forskning, förnyelse och hållbar utveckling inom industri och samhälle. Koncernen spänner över ett brett tekniskt område med laboratorieresurser i högsta nationella och internationella klass. SP-koncernen har totalt cirka 1 000 anställda, varav hälften har universitetsutbildning och cirka 250 har forskarutbildning. Tillsammans utgör de en viktig kunskapsresurs. Sedan november 2009 ägs SP-koncernen helt av det statliga holdingbolaget RISE Holding AB.


Ricardo plc är en ledande och oberoende teknikleverantör och strategisk konsult till olika internationella företag inom transportsektorn och ren energi. Företagets tekniska kompetens sträcker sig från integrering av fordonssystem, kontroller, elektronik och programvaruutveckling till det senaste inom motor- och transmissionssystem samt bensin-, diesel-, hybrid- och bränslecellteknik. Företaget utvecklar också system för vind- och vågkraft. Ricardo plc är ett aktiebolag som är noterat på Londonbörsen. Omsättningen var 162,8 miljoner pund under redovisningsåret 2010. Ricardo deltar i SARTRE-projektet genom sitt brittiska företag Ricardo UK Ltd.

Mer information hittar du på http://www.ricardo.com/.


Robotiker-Tecnalia Technology Centre är en allroundleverantör av beställd FoU och innovation som erbjuder en komplett uppsättning tjänster och produkter från framtids- och teknikstudier till lansering av företag inom spetsteknik. I ett brett urval av olika former för samarbete med företag intar utvecklingen av FoU-projekt och tekniska konsulttjänster en framträdande plats. Robotiker-Tecnalia är verksamt på sina referensmarknader genom fem olika affärsenheter: Energi, Telekom, Fordon, Infotech och Innova. Detta hjälper teknikcentret att specialisera sig genom att forskningen riktas in mot företagens behov i dessa nyckelsektorer. Huvudmålet är att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället genom forskning och tekniköverföring. Under årens lopp har Robotiker-Tecnalia deltagit i över 85 europeiska projekt, varav 24 fortfarande pågår. http://www.robotiker.com/


Volvo Technology Corporation är en affärsenhet inom Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av kommersiella transportlösningar som levererar produkter som lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter till flygplansmotorer. Volvo grundades 1927 och har idag cirka 100 000 anställda, tillverkning i 19 länder och det är verksamt på mer än 180 marknader. Volvo Technology Corporation är ett innovationsföretag som på uppdragsbas uppfinner, utforskar, utvecklare och integrerar nya produkt- och affärskoncept och tekniska lösningar för såväl hårda som mjuka produkter inom transport- och fordonsbranschen. Kunderna är i första hand Volvokoncernens olika affärsområden och enheter. Dessutom deltar Volvo Technology i nationella och internationella projekt inom vissa strategiska områden, organiserade i gemensamma forskningsprogram. Mer information hittar du på http://www.tech.volvo.com/.


Applus+ IDIADA är en global partner till fordonsindustrin som erbjuder kompletta lösningar för olika utvecklingsprojekt över hela världen. Applus+ IDIADA:s teknikcentrum ligger 70 km söder om Barcelona i Spanien och företaget har dotterbolag och lokalkontor i 19 europeiska, asiatiska och amerikanska länder med totalt cirka 1 300 anställda. De viktigaste tjänsterna som Applus+ IDIADA erbjuder är teknisk konstruktion, provbanor och typprovning. De viktigaste områdena inom teknisk konstruktion är motorer, utsläpp, buller och vibrationer, fordonsdynamik, bromssystem, utmattning och hållbarnet samt passiv säkerhet. Applus+ IDIADA:s provbana betraktas som en av världens bästa anläggningar och företaget är berömt för sin kundservice. Eftersom anläggningen utnyttjas av många olika kunder har säkerhet och sekretess högsta prioritet. Väderförhållandena gör denna anläggning till förstahandsval, oavsett typen av provning.


Institut für Kraftfahrzeuge vid RWTH-universitetet i Aachen (IKA) med sina hundraåriga traditioner tillhandahåller utbildning och näringslivsinriktad forskning om fordon – till exempel personbilar, kommersiella fordon, bussar och motorcyklar – samt om näraliggande frågor såsom trafik- och miljöförhållanden (buller, utsläpp etc.). IKA leds av professor Lutz Eckstein. År 2009 hade IKA över 200 anställda. IKA knyter i allt högre utsträckning sina forskningsprojekt till utvecklingsuppgifter som finansieras av tredje part. IKA:s aktiviteter är specialanpassade till näringslivets behov och omfattar följande sektorer: chassi, karosser, drivlinor, akustik, elektronik, förarstöd, strategi och processutveckling. Enheten som arbetar med förarstöd fokuserar på utveckling och utvärdering av olika hjälpsystem för förare. Sedan de avancerade systemen för förarstöd (ADAS) först infördes har IKA varit en av de ledande anläggningarna för oberoende provning och certifiering av systemets komponenter och allmänna tillämpningar. Mer information hittar du på www.ika.rwth-aachen.de.


Volvo Personvagnar är ett av fordonsbranschens starkaste varumärken med en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Volvo säljer ungefär 450 000 bilar om året i 120 länder och har cirka 2 000 försäljningsställen och serviceverkstäder över hela världen. Volvo Personvagnars huvudkontor och andra koncernfunktioner finns i Göteborg. Mer information hittar du på http://www.volvocars.com/ and www.youtube.com/volvocarsnews

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik, Koncept, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.