Pressmeddelanden

Klart att inleda provning som ett led i utvecklingen av säker teknik för motorvägståg

 

EU:s spännande Sartre-projekt har nu pågått i ett år. Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera teknik för fordon som kan köra själva i långa fordonståg på motorvägarna. Sartre-teamets mål på kort sikt är att genomföra de första provserierna med ett enda led- och följefordon före utgången av 2010. I dag släpps en dokumentärfilm som beskriver arbetet under första året i detta forskningsinitiativ med flera olika partner.

 

Ett år har nu genomförts av det treåriga Sartre-programmet. Syftet är att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för motorvägståg som kan förbättra trafikflödet och ge kortare restider, erbjuda mer komfort åt förarna, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen för att därigenom också minska utsläppen av koldioxid.


Det mesta av första året upptogs av konceptfasen. Konsortiet med sina sju olika partner undersökte grundprinciperna för ett genomförbart system för bilkolonner. Bland de frågor som undersöktes återfanns fallstudier, mänskliga faktorer och beteenden i samband med fordonskolonner, systemets kärnparametrar och specifikation av prototyparkitektur och tillämpningar. Förutom att avsätta ett antal mycket tankeväckande och användbara resultat har detta viktiga förberedande arbete gjort det möjligt för teamet att gå vidare till tillämpningsfasen som kommer att omfatta de första proven med fordon.

 

Sartre-teamets nuvarande mål är att genomföra de första utvecklingsproven med ett enda ledfordon och ett efterföljande fordon före utgången av 2010. Detta första test av Sartre–arkitekturen kommer att omfatta installation av den nödvändiga hårdvaran i två fordon, system för kommunikation fordon till fordon, montering och integrering av sensorer samt styrning av manövreringsorgan och lateral och longitudinell kontroll av det efterföljande fordonet. Den viktiga programvaruintegrering som krävs för att driva automatiseringen har redan påbörjats och de första proven med ett fordonståg som består av två fordon förväntas äga rum före utgången av december månad. I efterföljande faser av arbetet som ska genomföras under 2011 och början av 2012 kommer konceptet att demonstreras på ett fordonståg bestående av fem fordon med strategier för att hantera samspelet med andra trafikanter.

Den åtta minuter långa dokumentärfilm som finns under relaterad information kopplat till denna release återfinns också på Sartres hemsida (http://www.sartre-project.eu/, www.youtube.com/volvocarsnews och http://www.media.volvocars.com/ ). Den innehåller ett antal intervjuer med projektets nyckelpersoner och intressenter.

Förutom en detaljerad beskrivning av Sartre-konceptet visar filmen några av de simulatorbaserade prov som genomfördes av Tecnalia i Bilbao i Spanien där man undersökte den mänskliga faktorn i samband med motorvägståg. En provgrupp av män och kvinnor i olika ålder och med olika körerfarenhet testades i en simulator som ger ett siktfält framåt på 120 grader via två LCD-skärmar genom vilka man kan köra totalt 18 km virtuell motorväg. Simulatorn innehåller en ratt som ger feedback om den kraft som används, realistiska manuella och automatiska transmissionskontroller och en beröringskänslig (haptisk) sätesinstallation som tillsammans erbjuder en mycket realistisk virtuell körmiljö.

Tack vare simuleringsarbetet har teamet kunnat utvärdera förarens reaktioner i detalj, både när föraren deltar i motorvägståg och när han eller hon kör på egen hand i en miljö där motorvägstågen opererar. I andra sekvenser visas också en del av utvecklingsarbetet med sensorer och manövreringsorgan och den kontrollarkitektur som kommer att stödja implementeringsfasen under de kommande månaderna.

 

Under ITS världskongress som ägde rum i oktober i Busan i Korea offentliggjorde projektets partner också tre tekniska rapporter med detaljer från arbetet under konceptfasen. Dessa rapporter, som också har lagts ut på Sartres webbplats (http://www.sartre-project.eu/), gällde utmaningarna i samband med motorvägståg på offentliga vägar, en översikt över strategin för att utveckla motorvägståg som tillämpats av Sartre-projektet och utmaningarna i samband med den mänskliga faktorn när det gäller att utveckla ett sådant dubbelmodalt transportsystem.

 

- Dokumentärfilmen om Sartre och de tekniska rapporterna som redovisades under ITS världskongress ger en mycket nyttig inblick i projektet för alla som är intresserade av den här teknikens möjligheter, förklarar Tom Robinson, Sartre-projektets samordnare vid Ricardo UK Ltd. ”Sartre tänjer verkligen på gränserna för denna typ av ITS-teknik och har redan gett mycket användbara och praktiskt genomförbara resultat. Nu blickar vi framåt mot nästa fas i arbetet, där vi kommer att få se prov för utvärdering av sensorer, manövreringsorgan och kontrollsystem, inledningsvis med bara ett andra fordon. Senare i år genomför vi prov med en fordonskombination som omfattar två fordon och därefter går vi vidare genom återstoden av projektet med ett motorvägståg bestående av flera olika fordon för att testa, utveckla, utvärdera och identifiera återstående implementeringsfrågor för Sartre-systemet som helhet.

Ends
---

INFORMATION TILL REDAKTÖRER
Om Sartre-projektet:

SARTRE står för Safe Road Trains for the Environment (Säkra motorvägståg för miljön). Sartre delfinansieras av Europeiska kommissionen under det sjunde ramprogrammet. Det leds av Ricardo UK Ltd och följande partnerföretag deltar: Idiada och Robotiker-Tecnalia från Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) från Tyskland och SP Technical Research Institute, Volvo Personvagnar och Volvo Technology från Sverige.

Syftet med Sartre är att uppmuntra till en radikal förändring av persontransporter genom att utveckla säkra, miljövänliga motorvägståg (fordonskombinationer). Systemet utvecklas i form av prototyper som underlättar ett säkert införande av motorvägståg på befintliga offentliga motorvägar med total samverkan med fordon som inte ingår i fordonskombinationerna.
Projektet är inriktat på de tre grundläggande transportfrågorna miljö, säkerhet och trafikstockningar, samtidigt som det ska uppmuntra förarens acceptans genom att erbjuda ökad ”förarkomfort”.

 

Målen för Sartre kan sammanfattas på följande sätt:
1. Att definiera en uppsättning acceptabla strategier för fordonståg som kommer att göra det möjligt för motorvägståg att opererar på offentliga motorvägar utan att vägen och vägens infrastruktur behöver förändras.
2. Att förstärka, utveckla och integrera teknik för ett prototypsystem så att de definierade strategierna kan utvärderas i realistiska scenarier.
3. Att visa hur användningen av motorvägståg kan leda till förbättringar av miljö, säkerhet och trafikflöde.
4. Att visa hur en ny affärsmodell kan användas för att uppmuntra användningen av motorvägståg med fördelar för såväl den som driver ledfordonen som de som abonnerar på tjänsterna.

Om försöken lyckas beräknas vinsterna från Sartre bli betydande. Den beräknade besparingen i bränsleförbrukning för motorvägståg som framförs i hög hastighet på motorvägar beräknas till cirka 20 procent, beroende på avstånd och geometri mellan fordonen. Säkerhetsvinsterna kommer från det minskade antalet olyckor på grund av av förarnas åtgärder och trötthet. Befintlig vägkapacitet kommer också att utnyttjas effektivare, vilket kan ge kortare restider. För dem som använder tekniken kommer de praktiska fördelarna, dvs. en smidigare, mer förutsägbar och billigare resa som erbjuder en möjlighet till ytterligare fritid, att vara betydande. Sartre-projektet startade formellt i september 2009 och det sträcker sig över totalt tre år. http://www.sartre-project.eu/Om Sartre-projektets partner:


SP Technical Research Institute från Sverige är ett ledande internationellt forskningsinstitut. Företaget arbetar nära sina kunder för att skapa värde och leverera resultat av hög kvalitet till alla delar av innovationskedjan för att därigenom inta en central roll för att stödja industrins konkurrenskraft och arbetet mot en hållbar utveckling.

www.sp.se


Ricardo plc är en ledande fristående leverantör av tekniska lösningar och strategisk konsult till världens transportsektor och industrier som utvecklar ren energi. Företagets tekniska expertis omfattar allt från integrering av fordonssystem, kontroller, elektronik och programvaruutveckling till de senaste motor- och transmissionssystemen och teknik i samband med bensin-, diesel-, hybrid- och bränslecelldrivna system samt vindenergi- och vågkraftsystem. Ricardo plc är ett offentligt bolag, noterat på Londonbörsen. Dess omsättning för redovisningsåret 2010 var 162,8 miljoner pund. Ricardo deltar i Sartre-projektet via sitt brittiska företag Ricardo UK Ltd.

För ytterligare information, se http://www.ricardo.com/

 

Robotiker-Tecnalia Technology Centre är en allroundleverantör av upphandlad R+D+I med en komplett uppsättning tjänster och produkter som sträcker sig från framförhållning och teknikövervakning till lansering av företag som bygger på ny teknik. Viktiga i detta breda spektrum av metoder för samarbete med företag är framför allt utvecklingen av R&D-projekt och tjänster inom teknisk konsultverksamhet. Robotiker-Tecnalia är verksamt på sina referensmarknader via fem olika affärsenheter: Energy, Telecom, Automotive, Infotech och Innova. Företaget hjälper teknikcentra att specialisera sig genom att rikta in forskningen mot avnämarnas behov inom dessa nyckelsektorer. Företagets huvudmål är att aktivt bidra till utvecklingen i samhället genom att överföra forskning och teknik. Under åren har Robotiker-Tecnalia deltagit i över 85 europeiska projekt. 24 av dem pågår fortfarande. http://www.robotiker.com/

 

Volvo Technology Corporation är en affärsenhet inom Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av kommersiella transportlösningar med produkter som lastbilar, bussar, bygg- och anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella tillämpningar samt komponenter till flygplansmotorer. Volvo grundades 1927 och har i dag cirka 100 000 anställda, tillverkning i 19 länder och verksamhet på över 180 marknader. Volvo Technology Corporation är ett innovationsföretag som på kontraktsbasis utför forskning, utvecklar och integrerar nya produkt- och affärskoncept och teknik för såväl hårda som mjuka produkter inom transport- och fordonsindustrin. Volvo Technologys viktigaste kunder är Volvokoncernens affärsområden & -enheter. Volvo Technology deltar dessutom i nationella och internationella projekt inom olika strategiska områden, organiserade i gemensamma forskningsprogram. För ytterligare information, se http://www.tech.volvo.com/

 

Applus+ IDIADA är en global partner som tillhandahåller kompletta lösningar för olika utvecklingsprojekt för bilindustrin världen över. Applus+ IDIADA:s teknikcentrum är placerat 70 km söder om Barcelona i Spanien. Företaget har dotterbolag och lokalkontor i 16 europeiska och asiatiska länder och totalt cirka 1 000 anställda. Applus+ IDIADA erbjuder följande tjänster: konstruktion, provbanor och typgodkännanden. Huvudområden när det gäller konstruktion är drivlinor, utsläpp, buller & vibrationer, fordonsdynamik, bromssystem, utmattning & hållbarhet samt passiv säkerhet. Applus+ IDIADA:s provbana anses vara en av de bästa i världen och den är känd för kvaliteten på sin kundservice. Eftersom anläggningen används av många olika kunder är säkerhet och sekretess högt prioriterade. Väderförhållandena gör denna anläggning till ett förstaval, oavsett typen av provning.

 

Institut für Kraftfahrzeuge vid RWTH-universitetet i Aachen (ika) med sin hundraåriga historia bedriver undervisning och industriinriktad forskning på fordon, t.ex. personbilar, kommersiella fordon, bussar och motorcyklar, samt inom näraliggande områden såsom trafik- och miljöförhållanden (buller, utsläpp etc.). Ika leds av universitetsprofessorn, tekn. dr. Lutz Eckstein. Under 2009 hade ika över 200 anställda. Ika knyter i allt högre grad sina forskningsprojekt till utvecklingsuppdrag som måste finansieras av tredje part. Ika:s aktiviteter är skräddarsydda efter industrins krav och omfattar följande områden: Chassi, kaross, drivlinor, akustik, elektronik, förarstöd, strategi och processutveckling. Avdelningen för förarstöd fokuserar på utveckling och utvärdering av olika system för förarstöd. Sedan de avancerade systemen för förarstöd (ADAS) först introducerades har ika varit en av de ledande anläggningarna för oberoende provning och certifiering av systemens komponenter och allmänna tillämpningar.

 

Volvo Personvagnar är ett av bilindustrins starkaste varumärken med en lång och stolt tradition av världsledande innovationer. Volvo säljer cirka 400 000 bilar per år i 120 länder och har cirka 2 000 försäljningsställen och verkstäder världen över. Volvo Personvagnars huvudkontor och övriga koncernfunktioner finns i Göteborg. För ytterligare information, se även www.youtube.com/volvocarsnews

 

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik, Evenemang/aktiviteter, Allmänt VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera