Pressmeddelanden

Volvo Cars resultat för första kvartalet: Inleder 2023 stabilt och levererar på sin pågående transformation med ett förbättrat resultat

  • Q1 Omsättning var 95,7 miljarder SEK (74,3 miljarder SEK under Q1 2022)
  • Q1 Rörelseresultatet var 5,1 miljarder SEK (6,0 miljarder SEK under Q1 2022)
  • Q1 Rörelseresultatet exkl. resultatandelar i JVs och intresseföretag uppgick till 6,3 miljarder SEK (5,9 miljarder SEK under Q1 2022)
  • Q1 EBIT-marginalen uppgick till 5,3 procent (8,1 procent under Q1 2022)
  • Q1 EBIT-marginal exkl. resultat från andelar i JVs och intresseföretag var 6,6 procent (7,9 procent under Q1 2022)
  • Q1 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 SEK (1,29 SEK under Q1 2022)
  • Q1 Försäljningsandelen av helt elektriska bilar var 18 procent (8 procent under Q1 2022)

Volvo Cars rapporterar idag 7 procents ökning av rörelseresultatet, exklusive joint ventures och intresseföretag, till 6,3 miljarder SEK och en EBIT-marginal på 6,6 procent för första kvartalet 2023. Samtidigt som Volvo Cars levererar ett förbättrat resultat för kvartalet, trots att råmaterialpriserna låg kvar på höga nivåer och fortsatt turbulens runt om i världen, fortsätter företaget att fokuserat genomföra sina prioriteringar för transformationen. Rapporten för första kvartalet 2023 finns här.

”Vi har inlett 2023 stabilt och arbetet med vår pågående transformation har gett ökade intäkter och ökad lönsamhet i vår kärnverksamhet under första kvartalet”, säger Jim Rowan, koncernchef och VD. Han tillägger: ”Med vårt resultat lägger vi en stark grund för resten av 2023, men vi förblir vaksamma i den fortsatta turbulensen runt om i världen. Vårt fokus är på genomförande.”

Under det första kvartalet ökade Volvo Cars försäljning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Helt elektriska bilar hade en tillväxt på 157 procent. Denna prestation har tagit andelen helt elektriska bilar till 18 procent jämfört med 8 procent under första kvartalet föregående år. Det visar att Volvo Cars är en av aktörerna i branschen som ställer om snabbast, samtidigt som prisdisciplinen bibehålls.

Denna tillväxt har vi uppnått med enbart två helt elektriska modeller – XC40 och C40. När företaget lanserar fler helt elektriska bilar under de kommande åren, minst en per år fram till mitten av decenniet, som är byggda på nästa generations elektriska arkitekturer och kärndatorteknologi, sätter det Volvo Cars på en stadig kurs mot de ambitiösa transformationsmålen.

Företagets elektriska flaggskeppsmodell, Volvo EX90, som lanserades globalt förra året har fått ett otroligt mottagande från kunderna. Detta har överträffat de mest optimistiska och ambitiösa interna prognoserna. Tack vare detta har Volvo Cars stängt orderboken tills vidare eftersom årsmodellen är slutsåld, men öppnar den snart igen. Den starka kundresponsen hade gett företaget förnyat förtroende för sin strategi och färdplan för framtiden.

Volvo Cars arbete med att reducera CO2-utsläppen per bil fortsätter enligt plan. Under första kvartalet var CO2-utsläppen 20 procent lägre i förhållande till jämförelseåret 2018. Detta stöder företagets ambitioner till mitten av decenniet om 40 procent CO2-minskning per bil.

Q1 – operativa och finansiella resultat

Intäkterna för de tre första månaderna ökade med 29 procent jämfört med samma period föregående år till 96 miljarder SEK. Ökningen inträffade samtidigt som vi visade tvåsiffrig tillväxt i försäljningen för kvartalet jämfört med motsvarande period 2022.

EBIT under första kvartalet, exklusive joint ventures och intresseföretag, ökade med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 6,3 miljarder SEK. Denna ökning av EBIT uppnåddes trots att råmaterialpriserna låg kvar på höga nivåer. Utvecklingen var resultatet av högre försäljningsvolymer under perioden, ökad prisrealisering per bil, en gynnsam geografisk mix och effekterna av prisåtgärder som inleddes förra året, framför allt i Europa. Det företagsövergripande resursoptimerings- och effektivitetsinitiativet tar också fart genom direkta besparingar som har bidragit till den underliggande lönsamheten. Företaget kommer att fortsätta fokusera på detta.

2023 – en framåtblick mot resten av året

2023 blir ännu ett avgörande år i den pågående transformationen. Om några månader presenterar Volvo Cars en ny, helt elektrisk, liten SUV för världen. Den tar företaget in i en ny demografi och kommer att få ett konkurrenskraftigt pris. Denna nya bil bygger vidare på den starka kundresponsen som Volvo EX90 fått. Med dessa två nya toppmoderna SUV:ar täcker Volvo Cars både den övre delen och instegsnivån av av premiummarknaden för elbilar. Tillsammans kompletterar de det befintliga utbudet av helt elektriska XC40 och C40. Detta ger företaget förutsättningar för en framtid med stark tillväxt och ökad lönsamhet för de helt elektriska bilarna.

Företaget förbereder sig också för att omvandla sin verksamhet i Storbritannien, den tredje största marknaden baserat på försäljning, från en traditionell återförsäljarmodell till en modell direkt till konsument genom att skapa en multikanalupplevelse för kunderna. Med volvocars.com som bas och huvudförsäljningskanal tar företaget bort administrativa bördor och ökar den totala effektiviteten i systemet, vilket förbättrar kundupplevelsen och sänker kostnaden för företaget över tid. Erfarenheterna från transformationen i Storbritannien blir avgörande eftersom företaget planerar att fler marknader ska bli direkt riktade mot konsument.

Volvo Cars har en tydlig färdriktning, men navigerar samtidigt i en allt mer turbulent omvärld. Efterfrågan på bilarna är fortsatt god på global nivå, men bolaget ser regionala skillnader och fluktuationer. Totalt sett är orderboken fortsatt stabil och ligger på historiskt starka nivåer. Omvärlden är fortfarande utmanande och volatil varpå företaget bevakar efterfrågan och pristrender noga.

Eftersom Volvo Cars har varit en av pionjärerna i branschens övergång mot elektrifiering och kärndatorteknik, har vi påverkats hårdare av ökade kostnaderna för litium som har skjutit i höjden med 800 procent under de senaste två åren. Litiumpriserna har nu börjat sjunka, vilket bör gynna den underliggande lönsamheten för elbilar. Även om det tar några månader innan nedgången slår igenom fullt ut på grund av tidsfördröjning och prisindexering är trenden positiv.

Tillverkningen har också fortsatt att förbättras från fjärde kvartalet föregående året och framåt. Under de tre första månaderna 2023 producerade företaget 9 procent fler bilar, inklusive Polestar-bilar, än motsvarande kvartal föregående år. Även om det fortfarande är viss komponentbrist som kommer att påverka produktionen under andra kvartalet i år, är företaget försiktigt optimistiskt inför 2023. Om det inte uppstår några oväntade störningar i leverantörskedjan förväntar sig Volvo Cars en stabil tvåsiffrig försäljningsökning för året och en fortsatt tillväxt för elektriska bilar som tar en ännu större andel än fjolårets 11 procent.

Den makroekonomiska miljön är fortfarande utmanande men Volvo Cars är övertygade om att företaget kan navigera genom denna motvind och leverera på transformationen. Företagets ansträngningar för kostnadseffektivitet- och resursoptimering har fått genomslag inom olika områden, inklusive ett större fokus på kompetenser och kostnadsstrukturer som krävs för företagets framtida transformation. Givet den långsiktiga motvind som industrin troligen kommer att möta, utvärderar Volvo Cars också behovet av ytterligare riktade kostnadsåtgärder som är hållbara över tid och bidrar till tillväxt. Volvo Cars är fast beslutna i sina initiativ för effektivitet och produktivitet, med målet att stärka den generella kostnadsmedvetenheten i bolaget och hos sin leverantörsbas.

Sammanfattningsvis ökar Volvo Cars farten i sin transformation på resan mot att bli en ledare inom nästa generations mobilitet. Framtidens Volvobil är helt elektrisk, säkrare än någonsin, säljs i allt större utsträckning online, drivs av toppmoderna kärndatorer, styrs av egenutvecklad mjukvara och förbättras med tiden tack vare regelbundna trådlösa uppdateringar.


Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-27 07:00 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.