Pressmeddelanden

Volvo Car AB (publ.) publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Volvo Cars publicerar sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på hemsidan för investerare. Rapporten hittar du här.

Utöver väsentliga händelser och räkenskaper för 2022 fokuserar års- och hållbarhetsredovisningen på strategiska prioriteringar och ambitioner till mitten av decenniet. Hållbarhetsrapporten är integrerad i års- och hållbarhetsredovisningen och upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI).

Volvo Cars rapporterade sin högsta omsättning någonsin för helåret 2022. Försäljningen av Volvos elektriska bilar mer än fördubblades jämfört med föregående år, vilket gjorde att vi avslutade året med 11 procent av den totala försäljningen tillskriven elbilar, jämfört med 4 procent 2021.

Företagets omsättning för helåret 2022 uppgick till 330,1 GSEK (282,0 GSEK helåret 2021). Rörelseresultatet blev 22,3 GSEK för helåret, upp från 20,3 GSEK. Rörelsemarginalen för helåret var 6,8 procent.


Informationen är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-09 09:00 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.