Pressmeddelanden

Bilar som kör sig själva kan bli verklighet inom tio år

Bilar som kör sig själv kan bli verklighet inom tio år

 

SARTRE är ett nystartat EU-projekt för att utveckla och testa teknik för fordon som kan köra sig själva i långa ”tåg” på motorvägarna. Tekniken skulle kunna förbättra trafikflöden och restider, öka förarnas komfort, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen.


Tänk dig att du åker hemifrån på morgonen. När du kommit upp på motorvägen hänger du på ett antal bilar som kör i rad efter varandra i normal hastighet i en tätt sammanhållen konvoj. Efter ett par minuter kan du släppa ratten och ägna dig åt att läsa morgontidningen, prata i telefon eller titta på TV medan bilen kör sig själv i total säkerhet, samtidigt som du sparar bränsle! En ren trafikutopi?

Inte om man ska tro dagens forskare som menar att ”vägtåg” kan bli verklighet inom ett decennium.

Fordonsindustrin har länge fokuserat på att utveckla aktiva säkerhetssystem som fungerar förebyggande, såsom antispinnsystem och olika program för bromsstöd. Men biltillverkarna har dessutom gått mycket längre och presenterar nu teknik som gör det möjligt att framföra fordon utan någon input alls från den person som sitter bakom ratten. Detta kallas ”autonom körning” och innebär att fordonet kontrollerar acceleration, bromsning och styrning och kan ingå i ett ”vägtåg” av fordon som alla kontrolleras på samma sätt.

 

De första testbilarna med denna teknik kommer att rulla på testbanor redan 2011. Bilarna kommer att vara utrustade med ett navigationssystem och en sändar/mottagarenhet som kommunicerar med ledarfordonet. Eftersom systemet är inbyggt i bilarna behöver man inte komplettera infrastrukturen längs det befintliga vägnätet.

 

Ledarfordon
Tanken är att varje vägtåg eller grupp ska ha ett ledarfordon som körs precis som vanligt, med full kontroll över samtliga funktioner. Detta ledarfordon körs av en erfaren förare som känner till den aktuella vägsträckan mycket väl. Det kan till exempel vara en taxi, en buss eller en lastbil. Varje sådant vägtåg ska bestå av 6-8 fordon.

 

En förare som närmar sig sin destination tar över kontrollen av sitt eget fordon, lämnar konvojen genom att köra åt sidan och fortsätter sedan på egen hand till sin destination. De övriga fordonen i vägtåget sluter luckan och fortsätter till dess konvojen splittras.

 

Många fördelar
Fördelarna med sådana här vägtåg är att alla de övriga förarna i konvojen har tid att ägna sig åt annat medan de är på vägen, till exempel när de kör till eller från arbetet. Vägtågen ökar säkerheten och minskar miljöbelastningen tack vare lägre bränsleförbrukning jämfört med om bilarna hade körts individuellt. Anledningen till det är att bilarna i tåget ligger nära varandra och på så sätt kan utnyttja det lägre luftmotståndet. Energibesparingen väntas ligga runt 20 procent. Det blir också möjligt att utnyttja vägarnas kapacitet effektivare.

 

- I SARTRE-projektet samlas en unik mix av tekniska lösningar, expertkunskaper och erfarenheter från europeiska företag och universitet i syfte att uppmuntra utvecklingen av säkra och miljöeffektiva vägtåg, förklarar Tom Robinson, samordnare för SARTRE-projektet från Ricardo UK Ltd.

- Genom att utveckla och tillämpa tekniken på fordonsnivå försöker SARTRE förverkliga de mycket betydande potentiella säkerhets- och miljövinsterna med vägtåg utan att man behöver investera i ändringar av väginfrastrukturen.

 

- Jag förstår att detta kan verka utopiskt för många människor, säger Erik Coelingh, teknisk direktör med ansvar för aktiva säkerhetsfunktioner vid Volvo Personvagnar.

- Men för den här typen av autonom körning krävs faktiskt ingen hokus-pokusteknik och inga infrastrukturinvesteringar. I stället ligger tyngdpunkten på utveckling och på att anpassa den teknik som redan finns. Dessutom måste vi genomföra omfattande tester för att kontrollera våra mycket höga säkerhetskrav.

 

Forskarna anser att det i första hand är pendlare som reser långa sträckor på motorvägar varje dag som kan ha nytta av vägtågen, men de kommer också att medföra vinster för lastbilar, bussar, långfärdsbussar, skåpbilar och andra typer av kommersiella fordon.

När deltagarna träffas används varje fordons navigationssystem för att ansluta till konvojen. Sedan tar det autonoma körprogrammet över. När vägtåget närmar sig sin slutdestination kan de olika deltagarna lösgöra sig från konvojen och fortsätta köra som vanligt tills de kommer till sina olika slutdestinationer.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Om SARTRE-projektet: SARTRE står för Safe Road Trains for the Environment. Projektet delfinansieras av Europeiska kommissionen genom det sjunde ramprogrammet. Det kommer att ledas av Ricardo UK Ltd och omfatta ett samarbete mellan följande deltagande företag: Idiada och Robotiker-Tecnalia från Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) från Tyskland samt de svenska företagen SP Technical Research Institute, Volvo Personvagnar och Volvo Technology.

 

Syftet med SARTRE är att uppmuntra till en helt ny syn på personliga transporter genom att utveckla säkra miljövänliga vägtåg (plutoner). Systemet utvecklas som en prototyp för att underlätta ett säkert införande av vägtåg på icke modifierade vanliga landsvägar med total interaktion med fordonen utanför plutonen.

Projektet ska bidra till att lösa de tre viktigaste transportproblemen: miljö, säkerhet och trafikstockningar. Samtidigt ska det uppmuntra förarnas acceptans genom möjligheten till ökad ”förarkomfort”.

Målsättningen för SARTRE kan sammanfattas på följande sätt:

1. Att definiera en uppsättning acceptabla strategier för autonom körning som gör det möjligt att köra vägtåg på allmänna vägar utan att ändra vägar och annan omgivande infrastruktur.

2. Att förstärka, utveckla och integrera tekniska lösningar för ett prototypsystem som är sådant att de definierade strategierna kan utvärderas under verkliga förhållanden.

3. Att visa hur användningen av plutoner kan ge förbättringar vad gäller miljö, säkerhet och trafikstockningar.


4. Att visa hur en ny affärsmodell kan användas för att uppmuntra användningen av plutoner med fördelar för såväl ledarfordonens operatörer som de som abonnerar på plutontjänsterna.

 

Om projektet blir framgångsrikt väntas vinsterna från SARTRE bli betydande. Den beräknade besparingen när det gäller bränsleförbrukning för landsvägståg i hög hastighet som framförs på motorvägar ligger kring 20 procent beroende på avståndet mellan fordonen och geometrin. Säkerhetsvinsterna uppkommer genom det lägre antalet olyckor på grund av förarmissar och trötthet. Utnyttjandet av den befintliga vägkapaciteten kommer också att öka med en potentiell minskning av restiderna som följd. För den som använder tekniken kommer fördelarna med en smidigare, mer förutsägbar och billigare resa som dessutom erbjuder möjlighet till ytterligare fritid, att bli mycket attraktiva.

SARTRE-projektet inleddes formellt i september 2009 och kommer att pågå i totalt tre år.

 

Om SARTRE-projektets partner:
SP Technical Research Institute of Sweden är ett ledande internationellt forskningsinstitut. SP samarbetar intimt med sina kunder för att skapa mervärde genom att leverera input av hög kvalitet i alla delar av innovationskedjan och spelar därigenom en viktig roll för att hjälpa företagen bli mer konkurrenskraftiga samt skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Ricardo plc är en ledande oberoende leverantör av tekniska lösningar och strategisk konsult åt världens transportsektor och företag som utvecklar ren energi. Företagets tekniska expertkunskaper omfattar allt från integrering av fordonssystem, kontroller, elektronik och programvaruutveckling till de senaste drivline- och transmissionssystemen, teknik för bensin-, diesel- och bränslecellmotorer samt vind- och vågenergisystem.

Ricardo plc är ett offentligt bolag som är noterat på Londonbörsen. Den redovisade försäljningen för budgetåret 2009 var 178,8 miljoner GBP. Ricardo kommer att delta i SARTRE-projektet via sitt brittiska företag, Ricardo UK Ltd. För mer information, se http://www.ricardo.com/.

 

Robotiker-Tecnalia Technology Centre är allroundleverantör av uppdrag inom R+D+I med en komplett serie tjänster och produkter från prognoser och teknikövervakning till lansering av företag inom ny teknik. I deras breda sortiment av olika metoder för samarbete med företag kan speciellt nämnas utveckling av R&D-projekt och teknikkonsultverksamhet. Robotiker-Tecnalia är verksamt på sina referensmarknader genom fem olika affärsenheter: Energi, Telekom, Fordonsteknik, Infotech och Innova. Tack vare affärsenheterna kan teknikcentret specialisera sig genom att rikta in forskningen mot företagens behov inom dessa nyckelsektorer. Huvudmålet är att aktivt bidra till hållbar utveckling i samhället genom forskning och tekniköverföring. Under årens lopp har Robotiker-Tecnalia deltagit i mer än 85 olika europeiska projekt av vilka 24 fortfarande pågår. http://www.robotiker.com/

 

Volvo Technology Corporation is a Business Unit of the Volvo Group, which is one of the world's leading manufacturers of commercial transport solutions providing products such as trucks, buses, construction equipment, drive systems for marine and industrial applications as well as aircraft engine components. Founded in 1927, Volvo today has about 100,000 employees, production in 19 countries and operates on more than 180 markets.

Volvo Technology Corporation är ett innovationsföretag som på kontraktsbasis uppfinner, undersöker, utvecklar och integrerar nya produkt- och affärskoncept och teknik för såväl hårda som mjuka produkter inom transport- och fordonsbranschen. Volvo Technologies viktigaste kunder är Volvokoncernens olika affärsområden och enheter. Volvo Technology deltar dessutom i nationella och internationella projekt inom vissa strategiska områden som organiserats i gemensamma forskningsprogram. För mer information, se http://www.tech.volvo.com/.

 

IDIADA är en global partner till bilindustrin och tillhandahåller kompletta lösningar för utvecklingsprojekt över hela världen. IDIADA:s tekniska center ligger 70 km söder om Barcelona i Spanien med dotterbolag och lokalkontor i flera europeiska och asiatiska länder och med totalt cirka 800 anställda. De centrala tjänster som IDIADA erbjuder är teknikutveckling, provbanor och överensstämmelsekontroller. De viktigaste tekniska områdena är drivlinor, utsläpp, buller & vibrationer, fordonsdynamik, bromssystem, utmattning & hållbarhet samt passiv säkerhet.

IDIADA:s anses vara en av världens bästa och den är berömd för kvaliteten på sin kundservice. Eftersom anläggningen utnyttjas av många har säkerhet och sekretess högsta prioritet. Väderförhållandena gör denna anläggning till det idealiska förstavalet oavsett vilken typ av testning det handlar om.

 

Institut für Kraftfahrzeuge vid RWTH Aachen-universitetet (IKA) med sin hundraåriga historia ägnar sig åt utbildning och industriinriktad forskning om fordon – t.ex. bilar, kommersiella fordon, bussar och motorcyklar – samt näraliggande frågor såsom trafik- och miljöförhållanden (buller, avgaser etc.). IKA leds av tekn. dr. professor Lutz Eckstein.

År 2009 hade IKA över 200 anställda. Institutet kopplar i allt högre grad samman sina forskningsprojekt med utvecklingsuppgifter som finansieras av tredje part. Aktiviteterna är skräddarsydda för industrins behov och omfattar sektorerna chassi – kaross – drivlina – akustik – elektronik – förarstöd – strategi och processutveckling. Enheten för förarstöd fokuserar på utveckling och utvärdering av olika system för förarstöd. Sedan de avancerade förarstödsystemen (ADAS) introducerades har IKA varit en av de ledande testanläggningarna för fristående tester och certifiering av systemens komponenter och allmänna tillämpningar.

 

Volvo Personvagnar är ett av bilbranschens starkaste varumärken med en lång och ärorik tradition av världsledande uppfinningar. Volvo säljer cirka 400 000 bilar varje år i närmare 120 länder och har cirka 2 000 försäljningsställen och serviceverkstäder över hela världen. Volvo Personvagnars huvudkontor och andra koncernfunktioner finns i Göteborg. För mer information, se www.volvocars.com.

 

 


EXTERNA MEDIEKONTAKTER:


Ricardo UK Ltd (projektledare för SARTRE)
Anthony Smith
Ricardo Media Office
Tel: +44 (0)1273 382710
E-post: media@ricardo.com

 

SP Technical Research Institute of Sweden (ansvarigt för spridning av SARTRE-projektet)
Carl Bergehem
Tel: +46 10 516 55 53
E-post: Carl.Bergenhem@sp.se

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera