Pressmeddelanden

Volvo Car AB: Utvärdering om ny grön obligationsemission

Volvo Car AB har mandaterat Swedbank AB (publ) and DNB Bank ASA, filial i Sverige som Joint Active Bookrunners att arrangera investerarmöten den 21 februari 2023. En första grön SEK-denominerad 3-årig icke-säkerställd obligationsemission kan följa, förutsatt marknadsförhållanden. Den gröna obligationen kommer att emitteras under bolagets Gröna Finansieringsramverk daterat september 2020 vilket fått mörkgrön rating i oberoende granskning av CICERO. Det Gröna Finansieringsramverket och granskningen av CICERO finns tillgängliga på Volvo Cars hemsida (https://investors.volvocars.com/sv/skuldinformation/hallbar-finansiering).

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-20 09:30 CET.Värdepappren kommer att erbjudas i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"). Det finns ingen garanti för att erbjudandet kommer att fullföljas eller, om det genomförs, vad gäller villkoren för det. Värdepappren som ska erbjudas har inte registrerats enligt Securities Act eller värdepapperslagarna i någon annan jurisdiktion och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller såvida inte i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och andra tillämpliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande är endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepappret, och det ska inte heller utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i någon jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt.

Detta tillkännagivande utgör inte och ska inte under några omständigheter utgöra ett offentligt erbjudande eller en inbjudan till allmänheten i samband med något erbjudande i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), inklusive som den utgör en del av den inhemska lagstiftningen i Storbritannien i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018. Erbjudandet och försäljningen av värdepappret kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt prospektförordningen, som implementerats i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, från kravet att ta fram ett prospekt för erbjudanden om värdepapper.

I Storbritannien distribueras detta tillkännagivande till, och riktar sig till, endast (a) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med ändringar (the "Order"); (b) företag med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka det annars lagligen kan meddelas, som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i förordningen; eller (c) personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att engagera sig i en investeringsaktivitet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller orsakas ska kommuniceras (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). De investeringar som detta tillkännagivande avser är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana investeringar kommer endast att vara tillgängliga för eller kommer endast att vara engagerade i, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Personer som distribuerar detta tillkännagivande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra det.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.