Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar resultat för helåret 2022 – accelererar på sin strategiska transformation och navigering genom utmaningar

Under året gjorde Volvo Cars betydande framsteg mot att uppfylla sina strategiska ambitioner. Företaget ökade också takten för sina ambitioner om att bli ett helt elektriskt bilföretag till slutet av decenniet och att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 • FY22 Omsättningen ökade med 17 procent till 330,1 miljarder SEK (282 miljarder SEK FY21)
 • FY22 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,3 miljarder SEK (20,3 miljarder SEK FY21)
 • FY22 EBIT-marginalen uppgick till 6,8 procent (7,2 procent FY21)
 • FY22 EBIT-marginalen exklusive resultat från andelar i JVs och intresseföretag var 5,4 procent (7,5 procent FY21)
 • FY22 Vinst per aktie före utspädning uppgick till 5,23 SEK (4,72 SEK FY21)
 • FY22 Försäljningen av helt elektriska bilar stod för 11 procent av den totala försäljningen (4 procent FY21)
 • Q4 Omsättning var 105,2 miljarder SEK (80,1 miljarder SEK under Q4 2021)
 • O4 Rörelseresultatet var 3,4 miljarder SEK (3,7 miljarder SEK under Q4 2021)
 • Q4 EBIT-marginalen uppgick till 3,3 procent (4,6 procent under Q4 2021)
 • Q4 EBIT-marginal exkl. resultat från andelar i JVs och intresseföretag var 3,7 procent (7,1 procent under Q4 2021)
 • Q4 Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,82 SEK (0,66 SEK under Q4 2021)
 • Q4 Försäljningsandelen av helt elektriska bilar var 18 procent (6 procent under Q4 2021)

Volvo Cars redovisar ett rörelseresultat, inklusive joint ventures och intresseföretag, på 22,3 miljarder SEK och en rörelsemarginal på 6,8 procent för helåret 2022. Resultatet påverkas av långvariga störningar i leverantörskedjan, nedstängningar i Kina och förhöjda material- och logistikkostnader under året. Delårsrapporten för helåret och fjärde kvartalet finns här.

”Vi tog oss igenom den kraftiga turbulens som präglade året och gjorde betydande framsteg mot att uppfylla våra strategiska ambitioner under 2022. Vi ökar också upp takten för våra ambitioner att bli ett helt elektriskt bilföretag till slutet av decenniet och att vara ett klimatneutralt företag 2040”, säger Jim Rowan, VD och koncernchef.

Redan i mitten av decenniet siktar Volvo Cars på att nå en global försäljningsandel på 50 procent av helt elektriska Volvobilar, med ett 40 procent lägre koldioxidavtryck per bil och en rörelsemarginal på 8–10 procent. ”Vår strategiska resa fortsätter utan avvikelser”, tillägger Jim Rowan.

Försäljningsresultat

2022 utgjorde resultatet för företagets helt elektriska bilar en riktig höjdpunkt. Försäljningen av Volvos elektriska bilar mer än fördubblades jämfört med föregående år, vilket gjorde att vi avslutade året med 11 procent av den totala försäljningen tillskriven elbilar, jämfört med 4 procent 2021.

Detta inkluderar en stark utveckling av försäljningen av helt elektriska bilar under fjärde kvartalet, som nådde den högsta andelen någonsin med 18 procent, jämfört med 6 procent under samma period förra året. Detta trots att den totala försäljningen påverkades av produktionsbegränsningar. Tack vare denna utveckling ökade företagets marknadsandel inom det helelektriska segmentet avsevärt under året, jämfört med samma period förra året*.

Resultatet för företagets Recharge-bilar, vilket omfattar både helt elektriska bilar och laddhybrider, var starkt med en andel på 33 procent för året och 41 procent under fjärde kvartalet. Värt att notera är utvecklingen i Brasilien, Uruguay, Thailand och Indonesien under det fjärde kvartalet. Dessa marknader nådde en försäljningsandel för Recharge på 100 procent under fjärde kvartalet, tätt följt av Norge med 98 procent, Irland med 91 procent och Sverige med 89 procent.

2022 nådde Volvo Cars omsättning 330,1 miljarder SEK, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Detta är den högsta omsättningen någonsin i företagets historia, hänförlig till en bättre produktmix, högre priser på våra bilar, gynnsamma växelkurser och kontraktstillverkning åt Polestar.

Rörelseresultat

Under 2022 nådde EBIT, exklusive resultat från JV och intresseföretag, 17,9 miljarder SEK, en minskning med 15,7 procent jämfört med 2021. EBIT-marginalen för helåret var 5,4 procent. Trots en gynnsam produktmix och höga priser påverkades EBIT-resultatet av lägre volymer på grund av produktionsbegränsningar, ökade råmaterial- och fraktkostnader samt spotinköp av halvledare. Under 2023 räknar företaget med att råmaterialpriserna, framförallt priset på litium, kommer att ligga kvar på höga nivåer och spotinköp av halvledare kommer att fortsätta.

EBIT inklusive JV och intressebolag uppgick till 22,3 miljarder SEK för året, en ökning med 10 procent jämfört med 2021. Detta innebär en EBIT-marginal på 6,8 procent för året. Det högre EBIT-resultatet för 2022 beror främst på den redovisningsmässiga effekten av Volvo Cars aktieinnehav i Polestar efter deras notering på Nasdaq-börsen i New York förra året.

Leverantörskedja och CO2-reduktion

Tillverkningstakten förbättrades under andra halvåret, särskilt under det fjärde kvartalet. Under årets sista sex månader ökade produktionen med 15 procent jämfört med första halvåret tack vare en förbättrad leverantörssituation.


Antalet aktiva abonnemang vid utgången av 2022 ökade med 49 procent jämfört med förra året. För helåret 2022 ökade antalet sålda Volvobilar online med 17 procent jämfört med 2021. Tillväxten drevs på av ökande kundefterfrågan i kombination med ett breddat utbud på fler marknader.

Den starka försäljningstakten för Recharge-sortimentet av helt elektriska bilar och laddhybridbilar under året bidrog till en CO2-reduktion per bil med 15 procent, i förhållande till jämförelseåret 2018. Detta stödjer företagets ambition om att vid mitten av decenniet minskat koldioxidutsläppen per bil med 40 procent.

2023


2023 ser ut att bli ännu ett utmanande år, men företaget hoppas på att de covid-relaterade störningarna i leverantörskedjan från Kina är förbi och att utbudet av halvledare stadigt förbättras. Dessutom är Volvo Cars optimistiska om att priset på litium kommer att börja sjunka mot slutet av året, i linje med många av de oberoende rapporter som nyligen publicerats. Trots den globala turbulensen, osäkerheten och de senaste prisökningarna fortsätter Volvo Cars att se en god efterfrågan på sina bilar. Som alltid bevakar företaget noga omvärlden och anpassar sig därefter.

För att motverka kostnadsökningarna har företaget nyligen förstärkt en omfattande kostnads- och effektivitetsoptimeringsplan inom hela organisationen. Planen syftar till att uppfylla Volvo Cars strategiska ambitioner med bättre utnyttjande och optimering av resurser. Det står klart nu att osäkerhet och volatilitet är en oundviklig verklighet i dagens affärsmiljö och därför är det mycket viktigt att skapa en mer kostnadsmedveten kultur inför framtiden.

Om 2022 var året då företaget accelererade sin strategiska transformation under förhållanden och globala störningar som saknar motstycke, så kommer 2023 bli ett avgörande år när det accelererar ytterligare.

Volvo Cars kommer att lansera en ny liten helt elektrisk SUV under året som tar företaget till en ny demografi. Produktionen av Volvo EX90 inleds också under året. Dessutom kommer företaget att omvandla Storbritannien från ett traditionellt wholesaleföretag till att ha direktkontakt med konsumenter genom en smidig konsumentupplevelse och nationell prissättning. NOVO Energy, joint venture-företaget med Northvolt, tar ett avgörande steg mot att utveckla hållbar batteriteknik genom byggstarten av en av Europas största battericellsanläggningar i Göteborg.


Volvo Cars förväntar sig en solid tvåsiffrig tillväxt i försäljningen under året, förutsatt att det inte uppstår några oväntade störningar i leverantörskedjan. Företaget har för avsikt att fortsätta öka sina volymer av helt elektriska bilar under 2023, vilket tar helårsandelen högre än fjolårets andel på 11 procent.

”Vi har under 2022 visat att vi tydligt levererat på vår strategi. Detta kommer vi fortsätta med under 2023”, säger Jim Rowan.

Information till redaktörer

 • Jim Rowan och finanschef Johan Ekdahl kommer att medverka på en livestream om Volvo Cars resultat för FY22 och fjärde kvartalet för media, investerare och analytiker klockan 09:30 CET idag. Presentationerna hålls på engelska och följs av en frågestund.

Länk till livestream: https://live.volvocars.com

Länk till livestream för Kina: https://live.volvocars.com.cn

Det går att ställa frågor efter huvudpresentationen. Om du vill delta kan du använda chattfunktionen online och skriva din fråga eller ringa in. För att kunna ringa in måste deltagarna registrera sig och får då inloggningsuppgifter och en individuell PIN-kod. Registrera dig här:

Länk till registrering

*Siffrorna för marknadsandelar avser perioden januari–november. För mer information, se sidan 7 i delårsrapporten.


Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 07:00 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.