Pressmeddelanden

Volvo Cars redovisar tredje kvartalet – trots motvind på flera fronter fortsätter efterfrågan att vara robust

Företaget står fortfarande fast vid ambitionerna om att helelektriska bilar ska stå för hälften av försäljningen med 40 procent lägre koldioxidavtryck och premiumlönsamhet vid mitten av decenniet.

  • Försäljningen minskade med 8 % till 138 (150) tusen bilar
  • Omsättningen ökade med 30 % till 79,3 GSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,1 (3,3) GSEK
  • EBIT-marginalen var 2,6 (5,5) %
  • EBIT-marginalen exklusive resultat från andelar i joint venture och intressebolag var 4,4 (7,1) %
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 (0,86) SEK
  • De laddningsbara Recharge-modellerna stod för 25,1 % av den totala försäljningen under Q3, varav 7,4 % var helt elektriska bilar

Volvo Cars redovisar idag ett rörelseresultat, exklusive JVs och intressebolag, på 3,5 GSEK och en vinstmarginal på 4,4 procent. Det är ett resultat som speglar de motvindar som drabbat den globala bilindustrin. Rapporten för tredje kvartalet går att läsa här.

Företaget har fortsatt ett starkt fokus på att genomföra sin strategi och kommer snart att lansera Volvo EX90, en helt ny, helt elektrisk SUV som utgör starten på en ny era för Volvo Cars. Därefter kommer en ny helt elektrisk modell att lanseras varje år, eftersom Volvos mål är att enbart sälja helt eldrivna bilar 2030.

- Den makroekonomiska osäkerhet vi ser världen över påverkade resultatet negativt under tredje kvartalet. Men med en flexibel och smidig organisation, stark finansiell ställning och god likviditet är vi övertygade om att vi tar oss igenom de nuvarande utmaningarna, säger Jim Rowan, vd och koncernchef.

- Vi befinner oss på en spännande bana att omvandla företaget mot att fullt ut vara ett elbilsmärke i slutet av detta decennium och nå klimatneutralitet 2040. Vi bibehåller fokus på den strategiska riktningen, tillägger Jim Rowan.

Försäljningsvolymerna sjönk med 8 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år, men omsättningen ökade med 30 procent under perioden. Detta illustrerar styrkan i Volvos varumärke och betonar företagets prissättningskraft och den robusta efterfrågan på dess utbud av SUV:ar och särskilt för Recharge-modellerna.

Lägre volymer under kvartalet påverkade också bolagets EBIT-resultat som uppgick till 3,5 miljarder SEK, med en EBIT-marginal på 4,4 procent.

Högre råmaterialkostnader, spotinköp av halvledare för att täcka en produktionsbrist och logistikkostnader bidrog till ett lägre rörelseresultat. EBIT-marginalen inklusive joint ventures och intresseföretag nådde 2,6 procent under perioden.

Tillverkningstakten fortsatte att förbättras under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Oförutsedda faktorer som strömavbrott och covid-19-relaterade nedstängningar i Kina saktade dock ned den normaliseringstakt som Volvo Cars förväntade sig.

Företaget förväntar sig att förbättringen av produktionstakten kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet och 2023, förutsatt att inga nya och oväntade störningar uppstår i leverantörskedjan.

Under andra halvåret förväntar sig Volvo Cars se en ökad tillväxt inom produktion, wholesale och försäljningsvolymerna. För helåret 2022 förväntar Volvo Cars något lägre volymer för wholesale än 2021, förutsatt att inga nya allvarliga störningar uppstår i leverantörskedjan. Wholesale och försäljningsvolymerna kommer vara på ungefär samma nivå.

Efterfrågan på elbilar i premiumsegmentet är fortsatt robust, vilket framgår av försäljningen av företagets laddningsbara Recharge-modeller. Försäljningen av helt elektriska Volvobilar ökade med 87 procent jämfört med föregående år under tredje kvartalet och stod för 7 procent av den totala försäljningen.

Framför allt september var en stark månad, då Volvo Cars sålde över 6 000 helt elektriska modeller, vilket motsvarar över 12 procent av den totala försäljningen jämfört med 3,5 procent för samma period föregående år. Som tidigare kommunicerat förväntar sig företaget att andelen helt elektriska bilar ska nå tvåsiffrigt för 2022.

Onlineförsäljningen fortsatte också att växa snabbt. Antalet aktiva abonnemang under Care by Volvo-varumärket ökade med 67 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Under tredje kvartalet utgjorde onlineförsäljningen 6 procent av den totala försäljningen på etablerade marknader. Det kan jämföras med 8 procent under samma period förra året. Förändringen beror på prioriteringen av andra försäljningskanaler under perioden.

Volvo Cars ansträngningar för att minska CO2-avtrycket per bil har också fortskridit enligt plan. Under de första nio månaderna var CO2-utsläppen 11,8 procent lägre än 2018 års riktmärke, vilket stöder ambitionerna för 2025 om 40 procents minskning per bil.

När vi blickar framåt behåller Volvo Cars sitt fokus på att hantera de makroekonomiska motvindarna och den pågående turbulensen så bra som möjligt. Företaget genomför omfattande förstärkningar av driftseffektiviteten inom hela verksamheten för att öka produktiviteten.

Det vidtar också konkreta åtgärder för att öka motståndskraften i leverantörskedjan genom att öka lokaliseringen av delar, implementera dubbla inköpskällor för kritiska komponenter och öka genomförandetakten för planer för vertikal integrering av kritiska delar såsom elmotorer, växelriktare och batterier.

Företaget förstärker också sitt fokus på leverantörskedjan för att skapa samarbeten som gör det möjligt för Volvo Cars att säkra större tillgång till prisvärt och hållbart råmaterial – med fokus på vårt mest kritiska råmaterial som litium och nickel.

Information till redaktörer

  • Jim Rowan och finanschef Johan Ekdahl kommer att genomföra en livestream om Volvo Cars finansiella resultat för tredje kvartalet för media, investerare och analytiker klockan 10.00 CET idag. Presentationerna hålls på engelska och följs av en frågestund.

Länk till livestream: https://live.volvocars.com

Länk till livestream för Kina: https://live.volvocars.com.cn

Media, investerare och analytiker kan ställa frågor efter huvudpresentationen. Om du vill delta i frågestunden kan du använda chattfunktionen online och skriva din fråga eller ringa in. För att kunna ringa in måste deltagarna registrera sig och får då inloggningsuppgifter och en individuell PIN-kod.

Registrera dig här.


Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 07:00 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.