Pressmeddelanden

Volvo Cars emitterar ny grön obligation för elektrifiering på 500 miljoner euro

Volvo Cars har idag framgångsrikt emitterat sin andra gröna obligation för att ta in 500 miljoner euro från en diversifierad grupp av globala investerare. Trots utmanande globala marknadsförhållanden övertecknades obligationen 3 gånger.

Kapitalet är öronmärkt för att finansiera och påskynda företagets omvandling mot att bli en helt elektrisk biltillverkare 2030, samt bli klimatneutral och cirkulär 2040.

Över två tredjedelar av kapitalet kommer att finansiera forskning och utveckling av elektriska drivlinor och plattformsteknologi för nästa generations helt elektriska bilar från Volvo, och resterande kapital kommer att investeras i att öka företagets produktionskapacitet av helt elektriska bilar.

Den 500 miljoner euro 6-åriga seniora icke-säkerställda gröna obligationen med fast kupong emitterades under Volvo Cars Euro Medium Term Note-program. Obligationen förfaller 2028, betalar en fast kupong på 4,25%, motsvarande 291 räntepunkter över mid-swap, och noteras på Luxemburgbörsen.

Den framgångsrika emissionen visar att det fortfarande finns en efterfrågan på hållbara investeringsmöjligheter. Framför allt illustrerar en 3-faldig överteckning det starka förtroende som investerare har inte bara för Volvo Cars, utan också för företagets klimatplan och elektrifieringsstrategi.

"Hållbarhet är centralt för vårt syfte och vår verksamhet, och nyckeln till vår framtida framgång", säger Björn Annwall, CFO på Volvo Cars. "Det stora intresset för vår gröna obligation är uppmuntrande och ett tydligt tecken på att marknaden tror på Volvo Cars och de investeringsplaner vi har tagit fram för att nå våra klimatambitioner. Det bekräftar också vårt engagemang för Parisavtalet och att bli ett klimatneutralt företag.”

Volvo Cars var den första etablerade biltillverkaren som åtog sig full elektrifiering med målet att enbart sälja helt elektriska bilar till 2030. I mitten av decenniet siktar man på att hälften av sin globala volym ska bestå av elbilar.

Nyligen uppmärksammades Volvo Cars för sina framsteg inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) av Sustainalytics, ett ledande oberoende ESG-analys-, betygs- och dataföretag. Volvo Cars bedömdes ha låga risker för väsentliga ekonomiska effekter från ESG-faktorer. I synnerhet lyfte Sustainalytics fram Volvo Cars arbete med att hantera sin energieffektivitet och att begränsa sina koldioxidutsläpp.

Under 2020 etablerade Volvo Cars ett ramverk för grön finansering (Green Financing Framework) i linje med ICMA Green Bond Principles. Detta gör att företaget kan finansiera sin ambitiösa klimatplan och elektrifieringsstrategi genom att ge ut gröna obligationer eller erhålla gröna lån, där allt kapital kommer att användas till klimat- och miljörelaterade projekt. Kort efter etableringen av ramverket emitterade Volvo Cars framgångsrikt sin första gröna obligation och tog in 500 miljoner euro från en mångsidig grupp institutionella investerare.

"Med våra gröna obligationer erbjuder vi fler möjligheter för investerare", säger Björn Annwall. ”Man kan stödja våra elektrifierings- och klimatambitioner genom att bli aktieägare – eller genom att göra en hållbarhetsfokuserad investering genom våra gröna obligationer. Kapitalmarknaden spelar en avgörande roll i att driva hållbar utveckling, och vi planerar att fortsätta att erbjuda hållbara finansierings- och investeringsmöjligheter i framtiden när vi går mot full elektrifiering.”

-------------------------------

Värdepappren kommer att erbjudas i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"). Det finns ingen garanti för att erbjudandet kommer att fullföljas eller, om det genomförs, vad gäller villkoren för det. Värdepappren som ska erbjudas har inte registrerats enligt Securities Act eller värdepapperslagarna i någon annan jurisdiktion och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller såvida inte i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och andra tillämpliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande är endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepappret, och det ska inte heller utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i någon jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt.

Detta tillkännagivande utgör inte och ska inte under några omständigheter utgöra ett offentligt erbjudande eller en inbjudan till allmänheten i samband med något erbjudande i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), inklusive som den utgör en del av den inhemska lagstiftningen i Storbritannien i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018. Erbjudandet och försäljningen av värdepappret kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt prospektförordningen, som implementerats i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, från kravet att ta fram ett prospekt för erbjudanden om värdepapper.

I Storbritannien distribueras detta tillkännagivande till, och riktar sig till, endast (a) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med ändringar (the "Order"); (b) företag med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka det annars lagligen kan meddelas, som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i förordningen; eller (c) personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att engagera sig i en investeringsaktivitet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller orsakas ska kommuniceras (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). De investeringar som detta tillkännagivande avser är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana investeringar kommer endast att vara tillgängliga för eller kommer endast att vara engagerade i, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Personer som distribuerar detta tillkännagivande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra det.

Sökord:
Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.