Pressmeddelanden

Volvo Cars första kvartalet 2022 - Ett stabilt resultat i en osäker tid

  • Omsättningen ökade med 8 % och uppgick till 74,3 (68,6) GSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 (8,4) GSEK
  • EBIT-marginalen uppgick till 8,1 (12,3) %. EBIT-marginalen exklusive resultat från andelar i joint venture och intressebolag var 7,9 (8,1) %
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,29 (2,28) SEK
  • Kassaflödet från löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till –12,3 (–6,9) GSEK
  • Försäljningen minskade med 20% och uppgick till 148 295 bilar
  • Elektrifierade Recharge-modeller utgjorde 34% av den totala försäljningen i Q1, av vilka 8% var helt elektriska

Volvo Cars rapporterar ett stabilt resultat för första kvartalet 2022, med en gradvis påverkan av marknadsstörningar orsakade av kriget i Ukraina och Covid-19 nedstängningar i Asien.

 

”Under de första månaderna 2022, så har kriget i Ukraina förstört liv och tvingat miljontals oskyldiga människor på flykt. Samma krig har också drivit en redan stigande inflation till nya höjder och inneburit ytterligare störningar i redan ansträngda leverantörskedjor,” säger Jim Rowan, vd och koncernchef för Volvo Cars. ”När jag summerar Volvo Cars prestation är jag oerhört stolt över att vi levererat ett så stabilt resultat.”

 

Kvartalsrapporten, som finns här, visar att Volvo Cars omsättning uppgick till 74,3 miljarder SEK, upp från 68,6 miljarder SEK under samma period förra året. Rörelseresultatet, exklusive resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag, uppgick till 5,9 miljarder SEK motsvarande en marginal på 7,9 procent, medan rapporterat rörelseresultat uppgick till 6,0 miljarder SEK med en marginal på 8,1 procent.

 

Volvo Cars sålde totalt 148 295 bilar under första kvartalet då halvledarbristen fortsatte att gradvis förbättras. Däremot fick vi under den senare delen av kvartalet brist på en specifik komponent, vilket även kommer att påverka produktionen under det andra kvartalet. Vi ser detta som ett tillfälligt avsteg från trenden och förväntar oss att leverantörskedjorna kommer att fortsätta att förbättras under det andra halvåret. Som ett resultat av det ser vi en marginell tillväxt i våra försäljningsvolymer för helåret 2022 jämfört med 2021, men osäkerheten är fortsatt hög.

 

Våra avancerade plug-in hybrider och helt elektriska Recharge modeller var fortsatt populära hos våra kunder och andelen av elektrifierade bilar fortsatte att öka. Under första kvartalet utgjorde Recharge modeller 34 procent av den totala försäljningen, och av dessa var 8 procent helt elektriska bilar, vilket är mer än dubbelt så mycket som för två kvartal sedan. Den andelen kommer fortsätta öka när vi höjer vår årliga produktionskapacitet för helt elektriska bilar till 150 000 efter sommaren. För helåret 2022 förväntar vi oss en fortsatt hög tillväxt för helt elektriska bilar.

 

Antalet aktiva abonnemang ökade under första kvartalet med 174 procent jämfört med samma period förra året. Tillväxten drevs av kundefterfrågan i kombination med ett utökat kunderbjudande då online-försäljning till små och medelstora företag lanserades i Storbritannien och Sverige. Under första kvartalet utgjorde online-försäljningen 13 procent av den totala försäljningen i etablerade marknader.

 

Volvo Cars ansträngningar för att reducera våra koldioxidutsläpp går enligt plan. Under första kvartalet var våra koldioxidutsläpp 13,4 procent lägre än 2018 vilket är i linje med vår ambition för 2025.

 

"Volvo Cars strategiska inriktning är tydlig och fortsatt i fokus; att bli det företag inom bilindustrin som snabbast ställer om. Vägen framåt är att vi ska bli ett helt elektriskt bilmärke med direkta kundrelationer och låga koldioxidutsläpp, säger Jim Rowan. ”För att nå våra ambitioner ska vi öka takten i vår produktutveckling, stärka motståndskraften i leverantörskedjan och öka vår förmåga inom digitalisering och mjukvaruutveckling.

 

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 7:00 CET.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.