Pressmeddelanden

Volvo Car AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Volvo Cars publicerar sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på hemsidan för investerare. Rapporten hittar du här.

Utöver väsentliga händelser och räkenskaper för 2021 fokuserar års- och hållbarhetsredovisningen på strategiska prioriteringar och ambitioner till mitten av decenniet. Hållbarhetsrapporten är integrerad i års- och hållbarhetsredovisningen och upprättad i enlighet med GRI Standards Core.

Volvo Cars rapporterade sin högsta omsättning och lönsamhet någonsin för helåret 2021. Efterfrågan på företagets bilar var fortsatt stark och försäljningen ökade, trots en ihållande brist på komponenter inom bilindustrin.

Företagets omsättning för helåret 2021 uppgick till 282,0 (262,8) GSEK. Rörelseresultatet blev 20,3 GSEK för helåret, upp från 8,5 GSEK under det Covid-19-drabbade 2020. Rörelsemarginalen för helåret var 7,2 procent.

Informationen är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 10.00 CEST den 5:e april.

Sökord:
Företagsnyheter, Regulatoriska meddelanden
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.