Pressmeddelanden

Studier av ögonblicken före och under olyckan ger Volvo Personvagnars olycksforskare kunskap som räddar liv

 

Kunskap räddar liv. Volvo Personvagnars egen trafikolycksforskning har därför undersökt mer än 36 000 olyckor under en 35 årsperiod. Nyligen har företaget dessutom tagit fram en undersökningsmodell och metodik för att förutse händelsekedjan före och under en olycka. Metoden har hjälp till vid utvecklingen och utvärderingen av nya förebyggande säkerhetssystem som Collision Warning with Auto Brake och City Safety.

 

Den nya metoden innebär en utökning av den traditionella trafikolycksforskningen, som tidigare koncentrerades på själva kollisionen och dess konsekvenser. Nu breddas perspektivet i och med att Volvo Personvagnar även fokuserar på den händelsekedja som ledde fram till olyckan.

 

- Att bygga bilar som är säkra ute i trafiken är kärnan i vår säkerhetsfilosofi. När det gäller förebyggande säkerhetssystem prioriterar vi ny teknik som kan ge betydande resultat ute i den verkliga trafikmiljön. Att fokusera på de avgörande ögonblicken före krocken kan hjälpa oss att göra de rätta prioriteringarna, säger Jan Ivarsson, som ansvarar för säkerhetsstrategier och kravsättning vid Volvo Personvagnars Bilsäkerhetscentrum.

 

Presenterades 2006

Volvo Personvagnars utökade undersökningsmodell presenterades vid 2006 års SAE World Congress. Metoden kan användas för att titta på en rad olika olyckstyper, men rapporten som presenterades på SAE-kongressen studerar en av de vanligaste olyckstyperna i tät trafik: en påkörning bakifrån. Rapporten visar vilka möjligheter som finns att beräkna och utvärdera effekterna av ett förebyggande system med automatisk bromsning.

 

Kombination av statistik, djupstudier och rekonstruktioner

Undersökningsmodellen baseras på Volvo Personvagnars mångåriga arbete med att undersöka och följa upp trafikolyckor där en Volvobil varit inblandad. I databasen finns ständigt uppdaterad statistik över bilolyckor och konsekvenserna av dessa.

 

För att kunna utöka studien till att även omfatta händelsekedjan omedelbart före själva krockögonblicket har Volvo Personvagnar kompletterat den egna statistiken med detaljerade externa studier och rekonstruktioner av vad som händer före olyckan.

 

- Denna mer detaljerade information gör det möjligt att få en mer komplett bild av omständigheterna runt situationer som kan leda till en olycka. Vi får nu in information om vad som hände precis före olyckan, t ex hastighet, hur bilen kördes och vad som orsakade kollisionen, säger Jan Ivarsson.

 

Med den samlade informationen som bas har Volvo Personvagnar tagit fram en undersöknings- och presentationsmodell för att skapa en klar bild av omständigheterna före och under olyckan.

 

- Detta innebär att vi, med givna förutsättningar, kan förutsäga olyckans händelsekedja och vi kan även beräkna risken för svåra personskador, säger Jan Ivarsson.

 

Ökad säkerhet även för andra trafikanter

Metoden att använda eget material i kombination med externa studier har öppnat dörren för såväl mer kompletta olycksanalyser som omständigheterna runt olyckan.

 

- Genom att en långsiktig satsning på fler olycksförebyggande åtgärder och system kan vi bidra till säkrare trafik, inte bara för de åkande i våra bilar, utan även för andra trafikanter, säger Jan Ivarsson.

 

Startade på 1960-talet

Historien om Volvos Personvagnars haverikommission börjar på 1960-talet.

 

Några år efter det att Volvoingenjören Nils Bohlin uppfunnit trepunktsbältet och Volvo Personvagnar infört det som standard i framsätena, genomfördes en omfattande undersökning av bilbältets skadereducerande effekt.

Undersökningen, som genomfördes 1966, omfattade alla skadefall i Sverige med en Volvo inblandad under en ettårsperiod.

 

Resultatet pekade på att bältet hade en skadereducerande effekt på 50 procent.

 

Volvo insåg då att kunskapen om vad som verkligen händer med fordonet och passagerarna vid en krock är värdefull i produktutvecklingen. Därför beslöt man 1970 att etablera en egen haverikommission - som har arbetat kontinuerligt sedan dess.

 

- Behovet av verklig kunskap har inte minskat med åren, även om vi har förfinat vårt sätt att arbeta, säger Jan Ivarsson.

 

Djup och bredd

Volvo Personvagnars trafikolycksforskare arbetar både på djupet och på bredden.

Djupstudier av enskilda olyckor ger en mångfacetterad kunskap: om de komplicerande mekanismerna i olika typer av olyckor, om hur bilarnas skyddssystem fungerar och om hur de människor som sitter i bilarna skadas.

 

Parallellt ger insamlingen av bred statistik den kunskap som behövs för att kartlägga sannolikheten för att en viss olyckstyp ska inträffa. På så sätt kan Volvo Personvagnar göra värdefulla prioriteringar i utvecklingen av nya bilar.

 

För att få korrekt kunskap om vad som hänt i en olycka krävs en noggrann utredning redan på olycksplatsen.

 

På språng till olycksplatsen

Varje gång en allvarlig olycka med en Volvo inblandad inträffar inom tio mils radie från Göteborg larmas haverikommissionen av SOS Alarmering - oavsett tid på dygnet.

Minst en person från Volvo åker ut till olycksplatsen. Om det är möjligt väntar polisen med att flytta de inblandade fordonen tills Volvos tekniker är på plats.

 

Teknikerna gör en övergripande undersökning som dokumenteras med mätningar och fotografier. Polis, vittnen och om möjligt även de inblandade, intervjuas.

 

Efter undersökningen transporteras bilen till en verkstad eller till Volvos Bilsäkerhetscentrum för en fortsatt grundlig undersökning.

 

Parallellt med detta samlar man in annan värdefull information, till exempel om passagerarna och deras skador.

När all information finns tillgänglig analyseras materialet av personal från bilsäkerhetscentrum, konstruktionsavdelningar och medicinsk expertis.

 

Specialstudier av särskilt intressanta olyckor - t ex olyckor i hög hastighet - kan innehålla både en noggrann analys av själva olyckan och en rekonstruktion i Volvos eget krocklaboratorium.

 

Statistik analyseras

Insamlandet av statistik följer ett annat mönster. Här är avsikten att bygga upp ett statistiskt olycksmaterial som efter analys kan ge en bild av t ex vilka personskador som uppstår vid olika typer av olyckor. Detta sker både genom uppföljning av internationell statistik och genom en totalundersökning av de svåraste olyckorna i Sverige med en Volvo inblandad.

 

Varje år rapporteras cirka 50 000 skadefall till försäkringsbolaget Volvia. Ett 15-tal skadeinspektörer undersöker de svåraste fallen för företagets räkning.

 

Alla fall där reparationskostnaden överstiger en viss nivå (idag 35 000 kronor) undersöks speciellt för trafikolycksforskarnas räkning.

 

Dokumentationen, som inkluderar fotografier av bilens exteriör och interiör, skickas kontinuerligt till Volvo Personvagnar. Sammanlagt rör det sig om mellan 1500 och 2000 olyckor per år.

 

Den här informationen är startskottet till en omfattande uppföljning av olyckan. Volvos medarbetare samlar nu in bakgrundsinformation från olycksplatsen, olycksförlopp och personskador.

 

Varje olycka följs också upp med dokumentation av fordonen och intervjuer med de åkande.

 

Kunskapen utgör grunden

Trafikolycksforskningens grundregel är: ju mer information man kan få fram, desto bättre.
Syftet med arbetet är att öka kunskapen om olyckor och deras konsekvenser, kunskap som sedan kan användas i produktutvecklingen.

 

- Vi har under alla dessa år av säkerhetsarbete blivit bra på att förmedla - och få gehör för - den kunskap som vår egen trafikolycksforskning genererar. Utan den skulle vi aldrig lyckas att göra framtidens bilar ännu säkrare, säger Jan Ivarsson.

 

 Många av de säkerhetssystem som införts i Volvobilar har utvecklats utifrån den kunskap som Volvo Personvagnars trafikolycksforskning samlat in från verkliga trafikolyckor.

 

- Genom att titta på de verkliga olyckorna, varför de inträffade och hur bilarna skyddade de åkande, ger oss möjlighet att studera hur väl våra förebyggande och skyddande säkerhetssystem fungerar och de utgör basen för utvecklingen av framtidens säkerhetssystem, säger Jan Ivarsson.

 

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera