Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar presenterar flera nya system för att undvika kollisioner med bilar och fotgängare

           

Volvo Personvagnar presenterar ett unikt system som kan hjälpa bilföraren att undvika de lågfartskrockar som är vanliga i stads- och kötrafik. Om föraren är på väg att köra in i ett framförvarande fordon och inte agerar, bromsar bilen själv. Systemet har döpts till City Safety och Volvo Personvagnars ambition är att med hjälp av tekniken kunna förhindra hälften av alla påkörningar bakifrån. Volvo visar dessutom upp tre andra smarta system som hjälper till att undvika kollisioner med andra fordon och fotgängare.

 

City Safety visades för första gången i konceptbilen XC60 Concept i Detroit i början av 2007. Volvo Personvagnar planerar att introducera systemet på marknaden inom de närmaste två åren.

 

- Systemet ger fördelar för alla inblandade. I det framförvarande fordonet undviks eller begränsas risken för whiplash-skador. Dessutom kan systemet hjälpa till att minska eller i bästa fall eliminera kostnaderna för reparationer av båda fordonen, säger Jonas Ekmark som är chef för Aktiv Säkerhet på Volvo Personvagnars Bilsäkerhetscentrum.

 

Om fordonet framför plötsligt bromsar och City Safety beräknar att en kollision är trolig kommer systemet att förbereda bilens bromsar för att hjälpa föraren att undvika en olycka genom att kunna bromsa effektivare eller göra en undanmanöver. Känner systemet av att föraren behöver mer hjälp kommer bilen bromsa själv genom hydraulisk pumpaktiviering.

 

Enligt statistiken sker 75 procent av alla rapporterade kollisioner i hastigheter upp till 30 km/h. Dessutom är konsekvenserna av småkrockar ofta så begränsade att alla inte rapporteras in till försäkringsbolagen. Men även de allra minsta sammanstötningarna kostar tid och pengar att åtgärda. City Safety är aktivt i hastigheter upp till 30 km/h. Om den relativa hastighetsskillnaden mellan fordonen är under 15 km/h kan systemet hjälpa föraren att helt undvika krocken. Mellan 15 och 30 km/h handlar det om att minska hastigheten så mycket som möjligt innan kollisionen.

 

Lasersensor övervakar framförvarande trafik

Systemet håller ett öga på framförvarande trafik med hjälp av en lasersensor som är inbyggd i framrutans överdel i höjd med innerbackspegeln. Den kan upptäcka fordon som befinner sig upp till 6 meter framför den egna bilens främre stötfångare. City Safety är programmerat för att reagera på framförvarande fordon som antingen är stillastående eller rör sig i samma riktning som den egna bilen.

 

Med utgångspunkt från avståndet till föremålet framför och den egna hastigheten beräknar systemet 50 gånger per sekund vilken inbromsningshastighet som behövs för att undvika en kollision. Om den beräknade bromskraften överstiger en viss nivå utan att föraren agerar anses faran för en krock vara överhängande.

City Safety bidrar då till att undvika eller minska konsekvenserna av kollisionen genom att förbereda bilens bromsar eller automatbromsa och slå av gaspådraget.

 

Vissa begränsningar

City Safety har samma begränsningar som andra optiska sensorsystem, dvs. att detekteringsförmågan kan begränsas av dimma, snö eller kraftigt regn. Det är därför nödvändigt att hålla rutan fri från smuts, is eller snö. Om sensorn är blockerad får föraren via bilens informationsdisplay en uppmaning att rengöra ytan. Systemet fungerar lika bra dag som natt.

 

 - Det är viktigt att understryka att systemet inte befriar föraren från ansvaret att köra med tillräckliga marginaler för att undvika kollisioner. Den automatiska bromsfunktionen aktiveras först när systemet bedömer att en krock är nära förestående. Systemet hjälper då till att begränsa konsekvenserna av, eller i vissa fall undvika den förestående kollisionen, säger Jonas Ekmark.

 

Automatisk bromsning även mot fotgängare i framtiden

Volvo Personvagnar visar under hösten 2007 även upp tre andra framtidssystem som hjälper föraren att undvika olyckor. Systemen kommer att introduceras på marknaden inom några år. Volvo V70, XC70 och S80 kan från och med slutet av 2007 utrustas med ett kollisionsvarningssystem som bromsar automatiskt om en kollision bakifrån med ett rörligt eller stillastående fordon är nära. Systemet är döpt till Collision Warning with Auto Brake (CWAB).

 

Nästa utvecklingssteg är ett system som även kan "se" människor och bromsa automatiskt när en fotgängare kliver ut framför bilen. Liksom det nyligen introducerade CWAB använder det framtida systemet både radar och en kamera för att upptäcka föremål framför bilen. För att även kunna täcka in fotgängare har radarenheten uppgraderats med ett mer vidvinkligt sökområde.

 

Först varning - sedan automatisk bromsning

Om bilen närmar sig en fotgängare visas först ett rött varningsljus på vindrutans så kallade head-up display. På samma gång ljuder en varningssignal. Detta hjälper föraren att reagera och i flesta fall kan en olycka undvikas. Om risken för en påkörning ökar ytterligare aktiveras panikbromsassistenten. Avståndet mellan bromsbeläggen och bromsskivorna kortas för att ge kortare reaktionstid. Det hydrauliska trycket i bromssystemet höjs också för att ge så effektiv bromsning som möjligt även om föraren inte trycker hårt på bromspedalen. Om föraren fortfarande inte bromsar och systemet räknar ut att en påkörning är nära förestående aktiveras bilens bromsar automatiskt.

 

Den automatiska bromsningen är konstruerad för att minska hastigheten så mycket som möjligt och därigenom minska skaderisken för fotgängaren om påkörningen trots inbromsningen inte kan undvikas helt. Den automatiska bromsningen klarar av att minska bilens hastighet med ca 25 km/h. Beroende på situationen och bilens hastighet kan detta i vissa fall innebära att påkörningen inte kan undvikas helt.

 

- Olycksstatistiken visar att risken för att fotgängaren avlider ökar dramatiskt om påkörningen sker i hastigheter över 30 km/h. Därför är det av största vikt att vi kan få ned hastigheten så mycket som möjligt, även om det idealiska naturligtvis är att olyckan kan undvikas helt, säger Jonas Ekmark.

 

För att eliminera onödiga ingrepp i situationer där föraren har kontroll över situationen är systemet programmerat att bromsa automatiskt när det inte längre är möjligt att styra undan från kollisionen. I detta läget kan det vara för sent att helt undvika kollisionen genom att bromsa, även om bromsningen sker med full kraft. Här kommer fotgängaren att skyddas genom att kollisionen sker med lägre hastighet. Dock ger systemet en ljus- och ljudvarning så att föraren ges möjlighet att undvika påkörningen utan att automatisk bromsning behöver aktiveras

 

Styr automatiskt för att undvika frontalkrock

Collision Avoidance by Auto Steering är en vidareutveckling av Lane Departure Warning, som introduceras i Volvo V70, Volvo XC70 och Volvo S80 i slutet av 2007. Lane Departure Warning använder en kamera för att övervaka bilens position mellan vägmarkeringarna. Om bilen korsar någon av vägmarkeringarna utan uppenbar anledning varnas föraren med en ljudsignal.

 

Collision Avoidance by Auto Steering är betydligt mer avancerat. Systemet är konstruerat för att hjälpa till att förebygga frontalkrockar som beror på tillfällig distraktion genom att använda kamera och radar för att både övervaka den egna bilens placering och mötande trafik. Om den egna bilen är på väg in i fel fil och systemet upptäcker ett mötande fordon på kollisionskurs styrs bilen automatiskt tillbaka till en säker position i den egna filen.

 

Collision Avoidance by Auto Steering är under utveckling och de höga kraven på tillförlitlighet innebär att Volvo Personvagnars experter fortfarande utvärderar vilka grader av rattingrepp som är aktuella och det exakta hastighetsspann som systemet kan fungera i.

 

Kommunikation mellan bilar ger färre olyckor

Bilar som kan kommunicera med andra fordon och med den omgivande trafikmiljön skulle ge ökade förutsättningar för säkrare körning och färre trafikolyckor. För att kommunikationen ska fungera krävs ett standardiserat "språk" som gör det möjligt för alla fordon, oavsett märke, att tala med varandra. I dagsläget finns flera internationella projekt som strävar efter att bidra till denna standardisering.

 

Ford Motor Company och Volvo deltar, tillsammans med andra biltillverkare, i bland annat det amerikanska CAMP samarbetet (Collision Avoidance Metric Partnership)  samt i det Europeiska samarbetsprojektet PReVENT stött av Europeiska kommissionen.

 

Volvo Personvagnar utvärderar i liknande projekt potentialen för bil till bil-kommunikation, som t ex skulle kunna ge:

  • Information från en framförvarande bil om att vägbanan är hal ett par kilometer längre fram.
  • En varning om att trafiken står still längre fram på vägen.
  • Samordnade automatiska undanmanövrar vid en hotande kollision.
  • Möjlighet till konvojkörning, så kallad "platooning", där fordonen genom samordnad kommunikation kan köra exceptionellt nära varandra på motorväg för att ge ett effektivt trafikflöde och minskad bränsleförbrukning.

Volvo har ett antal testfordon ifrån CAMP samarbetet som kan kommunicera med varandra. Föraren i den ena bilen kan t ex få information om att den andra bilen stött på ett hinder och har tvärbromsat - vilket gör det möjligt att bromsa i god tid.

 

- Med en kommunikation både mellan fordon och mellan fordon och trafikmiljön skulle en stor del av dagens olyckor kunna undvikas. De stora utmaningarna är att hitta ett standardiserat "språk" och att hitta just de applikationer som är mest angelägna och effektiva, säger Jonas Ekmark.

 

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.